Profesionálne uplatnenie- masér

  • v zdravotníckych zariadeniach: lôžkové oddelenia, fyziatricko-rehabilitačné oddelenia,
  • zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov,
  • špecializovaných zariadeniach: NRÚ Kováčová...
  • zariadeniach sociálnych služieb: v zariadeniach pre seniorov,  domovoch sociálnej starostlivosti, domoch opatrovateľskej starostlivosti, hospicoch, 
  • wellnes a iných zariadeniach: športových  kluboch
  • privátnej sfére: