Prehliadka priestorov

Na škole okrem klasických učební sa nachádzajú odborné učebne, fotolaboratórium, TV-štúdio, filmové štúdio, k čomu patrí aj jedno vozidlo, ktoré je vhodné aj na priame prenosy. Okrem toho disponujeme aj s laboratóriom na vykonávanie špeciálnych meraní, vybavené  mikroskopom a elektromikroskopom. Sociálne miestnosti školy a kondičná sála boli zrekonštruované v posledných rokoch. Pre študentov sú tu tri odborné počítačové miestnosti, samozrejme s prístupom na internet a s možnosťou kvalitnej tlače. Počítače sú vybavené s najmodernejšími grafickými softvérmi. V rámci areálu školy sa tu nachádza vonkajšie športové ihrisko, ktoré v jarných a jesenných mesiacoch poskytuje výborné možnosti na športovanie žiakov.

A diószegi Magán Szakközépiskola épületében helyet kaptak a klasszikus osztálytermeken kívül, szaktantermek, fényképészeti laboratórium, TV- és filmvágó stúdió, melyhez egy élő közvetítésre alkalmas közvetítő kocsi is tartozik. Továbbá rendelkezünk egy speciális mérések elvégzésére szolgáló laboratórium mikroszkóppal és elektronmikroszkóppal is felszerelve, szociális helyiségek valamint az elmúlt évben felújított konditerem. Diákjaink rendelkezésére álló három számítógépes szaktanterem internet hozzáféréssel és nyomtatási lehetőséggel van felruházva. Számítógépeinket korszerű grafikai programokkal szereltük fel. Az iskola területén található egy kültéri sportpálya, mely a tavaszi felújítás után kitűnő sportolási lehetőséget fog biztosítani.

Obľúbené videá