Prečo Ti odporúčame Gymnázium DH vo Svidníku?

Po absolvovaní štúdia u nás môžeš byť aj lekár, aj právnik, aj ekonóm či programátor, dvere majú otvorené aj budúci architekti, učitelia, či sociálni pracovníci. Ponúkame Ti možnosť zvoliť si svoje ďalšie smerovanie, svoju ďalšiu budúcnosť u nás na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku.

Svojim študentom ponúkame možnosť získať dostatočné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Vďaka rámcovému učebnému plánu majú však študenti vo vyšších ročníkoch voľnú ruku pri výbere predmetov a už na strednej škole sa môžu špecializovať na predmety, ktoré ich zaujímajú viac, ktoré vedia lepšie uplatniť vo svojej ďalšej budúcnosti. Máme za to, že aj táto možnosť výberu predmetov má podstatný vplyv pri úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov na vysokú školu, keďže študent si sám vyberá väčšinu predmetov, na ktoré sa chce na gymnáziu zamerať.

Samozrejmosťou je vysoká vybavenosť modernými technológiami a pomôckami tak tried ako aj odborných učební. Interaktívna tabuľa je samozrejmosťou každej triedy, odborné učebne ponúkajú dostatočné množstvo pomôcok pre prácu a štúdium každého nášho študenta, ktorý má čo len najmenšiu chuť k práci. Mladý kolektív učiteľov vytvára priateľskú atmosféru a venuje svoj čas študentom aj mimo rozvrhu hodín formou záujmových krúžkov.

Aktuálne je naša škola zapojená aj do viacerých projektov,  napr. Erasmus+, IT akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, ako aj do projektu, zameraného na rozvoj prírodovednej, čitateľskej a finančnej gramotnosti našich žiakov.

Takže neváhaj ...

... s nami sa môžeš stať kýmkoľvek a splniť si svoj sen o budúcom povolaní.