Prax v domovoch sociálnych služieb

Absolventi sa po úspešnom ukončení štúdia môžu uplatniť v sociálnych službách orgánov štátnej správy a samosprávy,  na úradoch práce, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v detských domovoch, domovoch dôchodcov,  domovoch sociálnych služieb, v krízových centrách rodiny, v sociálnych poradenských inštitúciách,  v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby alebo pokračovať v ďalších formách pomaturitného, špecializačného alebo vysokoškolského štúdia.