Pracovné uplatnenie

Študijný odbor masér pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, sociálnych a iných zariadeniach.

Študijný odbor praktická sestra - absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti.

Študijný odbor zubný asistent sa uplatní v ambulancii zubného lekára, kde pod jeho vedením môže vykonávať asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti, podieľať sa na prevencii v ústnej dutine samostatne a pod vedením zubného lekára, dentálnej hygienistky a vykonávať administratívne činnosti v ambulancii zubného lekára.

Zvyšovanie kvalifikácie ďalším štúdiom

Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent strednej zdravotníckej školy mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom a druhom stupni.