08.
apríl

Podávanie prihlášok

08.04.2021 12:00 16.04.2021 12:00

Informácie k podávaniu prihlášok

Do 8. apríla 2021 zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).
Do 16. apríla 2021 riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku do 8.apríla 2021 priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

Prihláška : https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119

Prosíme  o dôkladné skontrolovanie prihlášky.  Uvedenie  správnej adresy trvalého pobytu,  mailovej adresy a správneho telefónne čísla. Veľmi to uľahčí a urýchli komunikáciu v prípade prijímacieho aj odvolacieho konania a možných vzniknutých akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa talentových skúšok. Najmä v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie správne údaje umožnia komunikovať navzájom rýchlou a efektívnou formou.

Obľúbené videá