Odborná klinická prax žiakov SZŠ Zvolen v zahraničí

Žiaci štvrtého ročníka Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene absolvovali odbornú klinickú prax v Španielsku vďaka projektu Erasmus plus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Mobilita s názvom „Ošetrovanie chorých a seniorov v Európe“ bola realizovaná v septembri, trvala štyri týždne a bola zameraná na ošetrovanie chorých a starších v Španielsku.

Žiačky vykonávali odbornú klinickú prax v zariadení pre seniorov v rezidencii Seniors v Benalmadene pri Malage v Španielsku, ktorú sprostredkovala organizácia Ekip Europa. Stáže sa zúčastnilo 13 žiačok.

Medzinárodná mobilita v rámci projektu Erasmus plus žiakom poskytla možnosť overiť si kvalitu odbornej prípravy, aplikovať svoje vedomosti, zručnosti v praktickej činnosti a získať nové. Žiaci si zároveň rozvíjali komunikačné a sociálne schopnosti; medzi nimi schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch, pružne sa prispôsobiť podmienkam multikultúrneho a multijazykového prostredia, naučiť sa pohotovo reagovať na neočakávané situácie. Mali možnosť nadviazať kontakty s organizáciami v Španielsku, a tak vytvoriť predpoklady pre medzinárodnú spoluprácu, získať informácie o poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti o starých a chorých ľudí so špeciálnymi potrebami v Španielsku. Získané vedomosti a zručnosti v tejto oblasti budú mať možnosť transformovať na Slovensku vo vzdelávacom procese a v ich budúcom povolaní.

 

Mgr. Silvia Rybanská