JARNÝ DOD NA OANBA - 17. Február 2023 (dopoludnia)

sleduj našu web stránku: 

https://oanba.edupage.org/a/terminy-dod-20222023

Obchodná akadémia Nevädzová 3 v Bratislave  sa nachádza v Ružinove.  Je priestorovo dobre situovaná uprostred sídliska mimo hlavného cestného ťahu s vhodným prepojením na verejnú prepravu. Triedy sú svetlé a počas  prestávok  sa žiaci  môžu prechádzať prípadne vykonávať rôzne športové aktivity v areáli, ktorý je plný zelene. Škola má telocvičňu, samostatné fitness centrum, školskú jedáleň.

Škola má štyri samostatné moderné učebne na výuku predmetu informatika, počítačové zručnosti, ekonomické cvičenia, praktické účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, modernú učebňu na výuku cudzích jazykov s prostriedkami výpočtovej techniky a špeciálnu odbornú učebňu na výuku predmetov podnikateľské zručnosti, cvičná firma – praktikum a aplikovaná ekonómia. Všetky tieto učebne sú vybavené výkonnými počítačmi prepojenými počítačovou sieťou a príslušným programovým vybavením. V odborných učebniach majú žiaci k dispozícii samostatný počítač a pripojenie na spoločnú tlačiareň. V škole máme aj bezplatné wifi pripojenie, ktoré je žiakom neustále dostupné. Všetkých 12 kmeňových učební je vybavených počítačom pripojeným na internet a multimediálnou prezentačnou technikou (dataprojektory s reproduktormi a biela tabuľa). V prípade dištančného vyučovania máme triedy vybavené špeciálnymi kamerami, priestorovými mikrofónmi a reproduktormi.

V čase pandémie škola veľmi rýchlo zareagovala a vybavila všetky učebne online IP kamerami, ktoré prenášajú obraz spred tabule s kvalitnými ozvučovacími zariadeniami, čím sme (s využitím online miestností) mohli plnohodnotne učiť a tento systém využívame aj pre žiakov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť prítomní na vyučovaní (napr. v prípade choroby).

Absolventi školy  nájdu  uplatnenie  v súkromných  a štátnych  organizáciách  vo všetkých odvetviach  hospodárstva. Absolventi sú schopní  vykonávať  ekonomické  činnosti  spojené  so  získavaním  a spracovaním informácií v oblasti  výroby, zásobovania, marketingu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného  hospodárenia. Cieľom  výchovno-vzdelávacieho  procesu na škole je  výchova absolventa  pripraveného  na  samostatný  výkon  odborných činností, a zároveň  uchádzača o ďalšie  špeciálne  odborné  vzdelávanie pomaturitné  či  štúdium  na vysokej škole.
Absolvent  štúdia  školy  je kvalifikovaný odborník, ktorý  štúdiom získava súbor  teoretických  poznatkov a praktických  návykov a ekonomickej, právnej, geografickej, kultúrne-historickej a spoločenskej oblasti malého a stredného podnikania.  Príprava  absolventa zvýrazňuje  praktickú stránku  výučby s cieľom  adaptácie v trhovo  orientovanej praxi a na miestach, ktoré kladú vysoké požiadavky  na odbornú  samostatnú prácu a vzdelávanie. Všeobecne sú žiaci   pripravení pre vyššie  riadiace  funkcie v stredných a malých  spoločnostiach alebo pre prácu  stredného  a vyššieho  manažmentu vo  všetkých  podnikoch a organizáciách  s perspektívou samostatného  vykonávania  podnikateľskej  činnosti. Praxou a zameraním  školského  vzdelávacieho  programu počas štúdia  žiak  získava schopnosť samostatnej práce, nácvik  pracovných metód, foriem a techník, podnikateľské  prístupy, firemnú kultúru, prosperitu flexibilnosť a úspešnosť.

Charakteristickým prvkom štúdia na našej škole je povinná účasť žiakov  na odbornej  praxi. Škola dokáže žiakom pomôcť pri voľbe špecializácie a  poskytnúť kontakty na  budúcich zamestnávateľov.  Zástupcov  zamestnávateľských  organizácií škola pozýva  k metodickej i lektorskej  činnosti, a pri ukončení štúdia aj na odbornú maturitnú skúšku.

Ťažiskom odborných predmetov II. ročníka je  predmet podnikateľské zručnosti.  Učivo je zamerané  na rozvoj  kľúčových kompetencií v oblasti  podnikania – základy  ekonómie   a podnikania, plánovanie  a financovanie podnikania, manažment, marketing a ľudské zdroje v podnikaní,  komunikačné a manažérske zručnosti, etika v podnikaní a sebapoznanie. Výstupom predmetu je záverečný školský veľtrh podnikateľských zručností, na ktorom žiaci prezentujú výsledky svojej práce pred verejnosťou.

Škola ponúka žiakom v  III. a IV.  ročníku niekoľko odborných voliteľných predmetov v predmetoch daňová sústava, cvičná  firma – praktikum, aplikovaná ekonómia, praktické účtovníctvo, počítačové zručnosti a komunikačné zručnosti. Škola  spolupracuje v oblasti odborného vzdelávania s Finančnou správou,  s Národnou bankou   Slovenska, komerčnými bankami a poisťovňami (napr. Tatrabanka a Slovenská sporiteľňa),  s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, so Zastúpením EÚ v SR, s niekoľkými obchodnými spoločnosťami (IBM Slovensko, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, Volkswagen Slovakia, a pod.). Tieto  inštitúcie  zabezpečujú  pre našich  žiakov  odborné prednášky,  materiálne zabezpečenie, odbornú  prax, a mnohí žiaci sa v nich aj zamestnajú.

Žiaci majú počas štúdia možnosť získať rôzne certikáty s tuzemskou i medzinárodnou platnosťou – ide o štátnu skúšku z administratívy a korešpondencie, Európsky vodičský preukaz na počítače ECDL, certifikát firmy Kros o ovládaní ekonomického softvéru Omega, Alfa a Olymp, a tiež Cambridgeské jazykové certifikáty.

Vysokú úroveň  odborného vzdelávania  školy  zabezpečujeme  e-learningovým spôsobom  výuky  odborných predmetov a realizovaním  množstva  projektov. V minulosti to bolo napríklad Microsoft IT Academy (vzdelávanie žiakov, učiteľov  základných a stredných škôl,  verejnosti  v programe  nauč sa viac),  Microsoft Unlimited Potencial – 40 Up -  Užívajme  počítač  po štyridsiatke, škola bola Akademickým testovacím  centrom  pre získanie  medzinárodného   certifikátu MOS OFFICE Specialist, realizovala  medzinárodný projekt v spolupráci s British  Council – Škola budúcnosti. Tatiež sme boli zapojení v národnom projekte IT Akadémia.

V súčasnosti realizuje projekty programu Erasmus+ (KA 1 Poznávajme prax v iných krajinách, KA 2 Strategické partnerstvo škôl), vďaka ktorým učitelia absolbujú stáže na iných odborných školách a žiaci môžu praxovať v zahraničných firmách (Ostrava, Londýn, a pod.). Škola je aktívne zapojená v projekte osobnostného rozvoja žiakov Medzinárodná cenu vojvodu z Edinburghu a tiež v projekte výmeny jazykových lektorov Educate Slovakia.  Máme  aktívnu medzinárodnú spoluprácu  s  partnerskými školami v Rakúsku – Viedeň, Hollabrunn,  Baden a Bottrop  v Nemecku, v Česku – Lýceum Heroldovy Sady Praha a Obchodní akademie Karlove Vary, s obchodnou školou v španielskej Barcelone a Holandsku, spolupracovali sme so školami v Švédsku, Fínsku či Poľsku. V minulosti sme sa zapojili do  medzinárodných projektov cezhraničnej   spolupráce v oblasti vzdelávania  - Danube  Twins a EdTwin. Škola v minulosti realizovala v rámci ESF projekt – Rozvoj  jazykových  zručností  žiakov OA. 

Organizovaním odborných seminárov  medzi našimi školami  v rámci predmetu  cvičná firma,  založením  spoločných  medzinárodných  a žiackych cvičných firiem  rozvíjame  zručnosti žiakov  na prípravu pre podnikateľské prostredie.  Žiaci zakladajú vlastné  cvičné firmy, obchodujú  a zúčastňujú sa  domácich  a zahraničných veľtrhov, na ktorých sa umiestňujú na popredných priečkach.

Uplatnenie  odborných  vedomostí  v praktických  činnostiach  žiaci uplatňujú  tiež  prostredníctvom výuky  predmetu aplikovaná ekonómia, ktorý umožňuje žiakom zapájať sa do všetkých súťaží a odborných workshopov v reálnych firmách organizovaných neziskovou organizáciou JA Slovensko.

Žiakov pripravujeme  žiakov na  štátnu skúšku  v písaní na počítači, talentovaní žiaci  sa pravidelne zúčastňujú súťaží v spracovaní textu a wordprocessingu. Pri výuke písania používame overený český program ZAV, ktorý uľahčuje zdokonaľovanie sa v rýchlosti písania. V rámci  účtovníctva sa žiaci zúčastňujú  na  olympiáde „Mladý účtovník“. Škola podporuje stredoškolskú  odbornú činnosť, kde riešia aj úlohy  zadané  súkromnými spoločnosťami, komerčnými  bankami  a pod., ktoré  vychádzajú  z reálnej praxe.

Pre potreby uplatnenia sa na  zahraničných  trhoch  pripravujeme  žiakov nielen v anglickom jazyku, ale aj nemeckom, ruskom  a francúzskom jazyku. Novinkou je možnosť prípravy žiakov na získanie Cambridgeských jazykových certifikátov na rôznych úrovniach.

Škola využíva všetky možnosti napredovania podľa zásad moderného vyučovania, buduje rozvíjanie tzv. mäkkých zručností - soft skills, ktoré sú mimoriadne žiadané u potenciálnych zamestnávateľov. Žiaci sú pripravení v prípade záujmu pokračovať v štúdiu na vysokej škole  nielen ekonomického charakteru, o čom svedčí aj najvyšší počet absolventov pokračujúcich v ďalšom štúdiu zo stredných odborných škôl v bratislavskom kraji (až 80 %). Počas štúdia sa žiaci nielen zapájajú do rôznych projektov, ale aj vytvárajú vlastné projekty, napr. Bratislavské kontraktačné dni s medzinárodnou účasťou, ktoré pripravili žiaci 3. ročníka a nad ktorými zobral záštitu predseda BSK, alebo Rýchle prsty (súťaž v písaní na PC s celoštátnou účasťou) a iné.