Obchodná akadémia v Trnave je štátna stredná odborná škola s viac ako 90–ročnou tradíciou vzdelávania ekonómov. Je lídrom bilingválneho vzdelávania na Slovensku v anglickom aj nemeckom jazyku. Učí ekomonickému mysleniu a rozvíja odborné zručnosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva, informatiky a korešpondencie. Zameriava sa na rozvoj jazykových, komunikačných a prezentačných kompetencií. Podľa rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je nepretržite od roku 2012 najlepšou strednou odbornou školou Slovenska. Je ambasádorskou školou Európskeho parlamentu. Napĺňa dlhodobý plán internacionalizácie školy v európskom prostredí a Chartu OVP. Dvakrát získala prestížne ocenenie „Európska značka pre jazyky“.Patrí ku školám s najvyššou pridanou hodnotou, dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v štátnych maturitných skúškach a mimoriadne úspechy v súťažiach a projektoch. Väčšina absolventov pokračuje v štúdiu na slovenských alebo zahraničných vysokých školách, ostatní sa uplatňujú v podnikateľskej a verejnej sfére. 

OA Trnava umožňuje žiakom študovať v dvoch odboroch 6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium a 6317 M obchodná akadémia.

Odbor 6317 M 74:

6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium (slovensko-anglické)

6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne štúdium (slovensko-nemecké)

Charakteristika

Päťročný študijný odbor je zameraný na odborné vzdelávanie v anglickom alebo nemeckom jazyku podľa voľby žiaka. Absolvent študijného odboru je pripravený vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Ovláda dva cudzie jazyky (jeden na úrovni C1 a druhý aspoň na úrovni B1). Vie plynulo komunikovať v bežnom spoločenskom, hospodárskom a obchodnom styku. Je pripravený do praxe a na vysokoškolské štúdium u nás aj v zahraničí.

Prijímacie konanie

Na štúdium sa môže prihlásiť žiak 8. ročníka ZŠ, 9. ročníka ZŠ alebo 4. ročníka osemročného gymnázia podaním prihlášky. Prijímacia skúška je písomná zo slovenského jazyka, matematiky a z príslušného cudzieho jazyka. Úlohy z predchádzajúcich rokov a kritériá pre prijatie nájdete na stránke školy www.oakuktt.edupage.sk

Štúdium

Prvý ročník je zameraný na intenzívnu výučbu zvoleného cudzieho jazyka. Z celkového počtu 33 hodín týždenne je až 17 hodín venovaných dokonalému osvojeniu prvého cudzieho jazyka, aby v ďalších ročníkoch mohli žiaci bez problémov v tomto jazyku študovať odborné predmety. Cudzí jazyk učí súčasne päť učiteľov, pričom každý z nich sa zameriava na inú oblasť (jazyk, gramatika, konverzácia, ekonomická terminológia, odborná terminológia z hospodárskej geografie). Naším cieľom je priviesť žiakov na úroveň C1 Spoločného referenčného rámca jazykov vo všetkých jazykových zručnostiach.

Od druhého ročníka učíme v cudzom jazyku odborné predmety: ekonomika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, komunikácia, jazykový seminár. Ostatné predmety učíme po slovensky podľa učebného plánu, ktorý je v súlade s učebným plánom 4-ročného programu klasickej obchodnej akadémie. Od druhého ročníka sa učí aj druhý cudzí jazyk. V štvrtom a v piatom ročníku žiaci absolvujú odbornú prax priamo u zamestnávateľov v našom regióne. V maturitnom ročníku si volia predmety ako finančná gramotnosť, dane, svet práce a podnikania, programovanie, seminár z účtovníctva a cvičenia z matematiky.

Počas štúdia majú všetci žiaci možnosť vybrať si z bohatej ponuky súťaží, projektov, exkurzií, výletov, besied, programov a iných školských a mimoškolských aktivít. V rámci projektu ERASMUS+ sa môžu zúčastniť pracovnej stáže v zahraničí.

Ukončenie štúdia:

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou, ktorá je rozdelená do dvoch ročníkov. V štvrtom ročníku maturujú žiaci zo slovenského jazyka a literatúry, v piatom ročníku z cudzieho jazyka na úrovni C1, teoretickej časti odbornej zložky v cudzom jazyku a praktickej časti odborných predmetov v slovenskom jazyku. Všetci absolventi pokračujú v štúdiu na slovenských a zahraničných vysokých školách prevažne v Čechách, Rakúsku, Dánsku a v Spojenom kráľovstve.

 

6317 M obchodná akadémia

Charakteristika

Štvorročný študijný odbor pripravuje na ekonomické a administratívne činnosti vo výrobných podnikoch, v obchode, peňažníctve, cestovnom ruchu, štátnej a verejnej správe a ďalších službách. Absolvent je schopný vykonávať odborné práce spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti výroby, zásobovania, odbytu, marketingu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Je pripravený do praxe. Dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky na získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Prijímacie konanie

Na štúdium sa môže prihlásiť žiak 9. ročníka ZŠ alebo 4. ročníka osemročného gymnázia podaním prihlášky. Prijímacia skúška je písomná zo slovenského jazyka a matematiky. Úlohy z predchádzajúcich rokov a kritériá pre prijatie nájdete na stránke školy www.oakuktt.edupage.sk

Štúdium

Vzdelávací program štvorročného štúdia okrem všeobecnovzdelávacieho základu rovnakého pre všetky stredné školy je zameraný na štúdium dvoch cudzích jazykov a odborných ekonomických predmetov, ktoré tvoria základ kvalifikácie. Kľúčové odborné predmety sú ekonomika, ekonómia, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, komunikácia, právo, hospodárska geografia a tovaroznalectvo.

V treťom a vo štvrtom ročníku žiaci absolvujú odbornú prax priamo u zamestnávateľov v našom regióne. V maturitnom ročníku si volia predmety ako finančná gramotnosť, svet práce a podnikania, programovanie, seminár z účtovníctva, cvičenia z matematiky a jazykový seminár.

Počas štúdia majú všetci žiaci možnosť vybrať si z bohatej ponuky súťaží, projektov, exkurzií, výletov, besied, programov a iných školských a mimoškolských aktivít. V rámci projektu ERASMUS+ sa môžu zúčastniť pracovnej stáže v zahraničí.

Ukončenie štúdia:

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka aspoň na úrovni B1, teoretickej časti a praktickej časti odborných predmetov. Väčšina absolventov pokračuje v štúdiu na slovenských vysokých školách, niektorí aj na zahraničných vysokých školách prevažne v Čechách, Dánsku a v Spojenom kráľovstve.