Poslaním Obchodnej akadémie Imricha Karvaša Bratislava je pripraviť žiakov na budúce uplatnenie na trhu práce v ekonomickej oblasti, ale aj komplexný rozvoj osobnosti  a celoživotného  vzdelávania sa. 

V súčasnosti sa  škola  formuje ako moderná, otvorená škola 21. storočia, ktorá je svojou špecializáciou, bilingválnym zameraním v NEJ, jedinečná. Cieľom je zabezpečovať pre našich žiakov tých najlepších učiteľov, ktorí vychádzajú z tradície školy, bankového a bilingválneho zamerania, prepájajú teóriu s praxou v súlade s heslom: „Učíme pre prax“.

V súčasnosti v škole študuje 420 žiakov, väčšina  v študijnom odbore 6317 M 74 obchodná akadémia -bilingválne štúdium v nemeckom jazyku (5- ročné denné štúdium) a   v študijnom odbore 6317 M - obchodná akadémia (4- ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka). V súčasnej dobe vyučujú v bilingválnych triedach rakúski lektori. 

V 1. ročníku sa venujeme predovšetkým jazykovej príprave žiakov v rozsahu 20 hodín nemeckého jazyka týždenne, pričom ostatné predmety - všeobecno-vzdelávacie sa vyučujú v obmedzenom rozsahu. 

Od 2. ročníka sa v nemeckom jazyku vyučujú aj odborné ekonomické predmety, najmä podniková ekonomika ako maturitný predmet, ale tiež praktické predmety ako cvičná firma, aplikovaná informatika,  digitálny marketing,  digitálny dizajn. Samotný nemecký jazyk je posilnený aj  konverzáciou v nemeckom jazyku. Druhým cudzím jazykom je anglický jazyk.

Viac informácií nájdete na: https://oaikba.edupage.org/a/moznosti-studia