Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie -ISCED 3A v uvedených 4-ročných odboroch  ukončených maturitnou skúškou. Nadväznou formou štúdia je 3- ročné pomaturitné štúdium. Žiaci majú možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania.  Odbornosť a kvalifikovanosť pedagógov je na vysokej úrovni, učitelia si zvyšujú svoje profesijné kompetencie a  spolupracujú so vzdelávacími inštitúciami doma aj v zahraničí. Dôraz sa kladie na rozvoj odborných kompetencií spoločne s 2 cudzími jazykmi.  Od roku 2018 je škola držiteľom Európskej značky pre jazyky. V roku 2019 sa stala Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu. V roku 2020 získala medzinárodne uznávaný titul „Effective CAF User“.

Škola je veľmi úspešná v získavaní grantov z medzinárodného programu Erasmus+. Je držiteľom Charty Erasmus + pre OVP, ktorá umožňuje zjednodušený prístup k čerpaniu finančných prostriedkov EÚ na medzinárodné mobility žiakov. Žiaci majú možnosť získať finančný príspevok a absolvovať odbornú prax v zahraničí, alebo sa zapojiť do niektorého zo 7 bežiacich projektov Erasmus+. Učitelia majú možnosť absolvovať hospitácie a kurzy v zahraničných školách a inštitúciách.Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a ruský jazyk. 

V odbornom vzdelávaní uplatňujeme metodický prístup CLIL (jazykovo a obsahovo integrované vyučovanie). Ponúkame možnosť navštevovať  triedu s posilneným vyučovaním anglického jazyka a tiež získať certifikáty Omega, Olymp a Alfa + o ovládaní účtovníckeho softvéru firmy KROS, certifikát ECDL. V systéme duálneho vzdelávania spolupracujeme so spoločnosťami Tatra banka a.s., UNIQA GSC Slovakia, spol. s r.o., A&T Solutions s.r.o., Finaccon s.r.o.