Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je strednou odbornou školou, ktorá pripravuje žiakov do praxe a na štúdium na vysokých školách a v iných formách štúdia.

Hlavným zámerom školy je zosúladiť rozsah a kvalitu všeobecnej a odbornej prípravy žiakov s požiadavkami praxe s dôrazom na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti práce s informačnými technológiami a v oblasti bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.

Od školského roka 2019/2020 škola ponúka vzdelávanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Na základe veľmi dobrých vzdelávacích výsledkov a materiálno-technického vybavenia získala škola v roku 2015 oprávnenie používať popri názve školy aj označenie Centrum odborného vzdeávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku (COVP).

Naše výhody:

 • systém duálneho vzdelávania a spolupráca so zamestnávateľmi
 • bilingválne odborné vzdelávanie v anglickom jazyku
 • absolvovanie štátnej odbornej skúšky z anglického jazyka
 • v rámci COVP moderne zariadené odborné učebne informatiky, učebne pre odborné ekonomické predmety, 3D učebňa s virtuálnou realitou, digitálne jazykové laboratórium
 • účasť na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem 
 • dokonalé ovládnutie klávesnice desaťprstovou hmatovou metódou
 • možnosť absolvovať štátnu skúšku z administratívy a korešpondencie
 • účasť žiakov v súťažiach v spracovaní informácií na počítačoch
 • veľmi dobré podmienky na šport a kultúrne vyžitie žiakov
 • veľká telocvičňa s posilňovňou, viacúčelové ihrisko
 • školská jedáleň a školský internát
 • umiestnenie školy v tichom prostredí mestského parku
 • školský internát
 • školská jedáleň