Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia. Hlavnými odbormi sú obchodná akadémia a ekonomické lýceum

EKONOMICKÉ LÝCEUM - štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania, pripravuje absolventov na zvládnutie manažérskych zručností.

OBCHODNÁ AKADÉMIA - pripravuje absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách.

Povolania, pre ktoré OALM pripravuje:

Odborný pracovník v oblasti účtovníctva - účtovník, mzdový účtovník, finančný analytik, fakturant, rozpočtár, kalkulant, pracovník správy a evidencie majetku, pracovník v oblasti štatistiky 

Odborný pracovník v oblasti personalistiky - náborový a personálny pracovník

Odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie - obchodný zástupca, produktový manažér, disponent, zásobovač, pracovník logistického centra, pracovník expedície tovaru, obchodný referent

Všeobecný administratívny pracovník - sekretárka, asistent, office manažér, technicko-administratívny pracovník, archivár, recepčný, pracovník cestovnej kancelárie

Administratívny pracovník vo finančníctve - back office špecialista, account manager, referent platobného styku, referent správy pohľadávok, klientsky pracovník pošty

Administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy - pracovník kontaktného centra, matrikár, kontrolór, správca daní