Škola s nezastupiteľným miestom v systéme škôl južného Zemplína s viac ako 50-ročnou tradíciou, ktorá vychovala tisícky ekonómov a množstvo úspešných osobností v iných oblastiach vedy, kultúry a umenia. Moderná škola dneška svojím materiálnym a technickým vybavením i inovatívnymi vyučovacími metódami umožňuje žiakom nadobudnúť vedomosti, teoretické a praktické zručnosti, rozvíjať svoju osobnosť, prezentovať schopnosti a nadanie v  súťažiach, zmysluplne vyplniť voľný čas prácou v záujmových športových krúžkoch i na školských podujatiach a pripraviť sa na úspešné začlenenie do pracovného aj spoločenského života.

 

NAŠE TOP

 • duálne vzdelávanie so systémom štipendií a ďalších výhod
 • úzka spolupráca s najúspešnejšími zamestnávateľmi v regióne - praktické vzdelávanie aj pri zameraní podnikové informačné systémy
 • certifikáty z účtovníctva firmy KROS
 • úspechy cvičných firiem na medzinárodných veľtrhoch
 • certifikát Junior Achievement Slovakia
 • možnosť vykonať štátnu skúšku z administratívy a korešpondencie
 • úspechy na celoštátnych kolách olympiády Mladý účtovník, SOČ a súťaže v spracovaní informácií na PC
 • mobilitné stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus +
 • Europass mobility
 • medzinárodné partnerstvá eTwinning
 • reprezentácia na krajských kolách športových súťaží a úspechy v dlhodobých školských a športových súťažiach v rámci KSK

 

VÝHODY

 • moderne vybavené odborné a jazykové učebne
 • plne vybavená telocvičňa s posilňovňou
 • školská knižnica
 • oddychová zóna
 • domáce a zahraničné exkurzie
 • podujatia v rámci Európskeho týždňa športu
 • olympiády v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku
 • Ekonomická olympiáda
 • dobrovoľnícka činnosť – zbierky, burzy, darcovstvo krvi
 • vysoká úspešnosť na prijímacích skúškach na vysoké školy