Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne je škola ekonomického typu s viac ako 50 - ročnou tradíciou, známa nielen v regióne, ale aj za hranicami Slovenska. V roku 2020  sme získali v medzinárodnej súťaži Cenu J. A. Komenského, ako jediná škola zo SR. Realizujeme systém duálneho vzdelávania, ktorý  prepája teóriu s praxou u konkrétneho zamestnávateľa.
Škola má  vybudované Corkworkingové centrum ako podporu pre duálne vzdelávanie. Praktickú oblasť vzdelávania zastrešujú  odborné predmety a tiež aktívne pracujúca cvičná firma, ktorá získava ocenenia na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem. Naša škola žije nielen vzdelávaním, ale aj  rôznymi školskými a mimoškolskými podujatíami, na ktorých sa aktívne podieľa žiacka školská rada. Zabezpečujeme kvalitnú prípravu študentov pre trh práce a na štúdium na vysokej škole.

Naše top:

ERASMUS+, duálne vzdelávanie, ambasádorská škola EP,  certifikáty účtovných programov firmy KROS, štátne skúšky z písania na PC, certifikáty ECDL, Európsky certifikát kvality cvičných firiem EUROPEN, Osvedčenie SCCF, Europass mobility a certifikát ECVET, rozmanité projektové skúsenosti, Corkworkingové centrum, možnosti ďaľšieho vzdelávania - pomaturitné špecializačné štúdium.

Odbory:

Obchodná akadémia (6317 M) - 4 - ročné denné štúdium

Absolvent je  pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka v rôznych formách podnikateľských subjektov, v štátnom a verejnom sektore, v oblasti logistiky, maklérstva, reálií a finančných služieb.

Daňové služby (6332 Q) - pomaturitné špecializačné štúdium pre absolventov SŠ - 2- ročné  

Absolvent získa titulu DiS (diplomovaný špecialista) a nájde uplatnenie vo všetkých typoch podnikov, tiež ako samostatný podnikateľ v oblasti účtovného a daňového poradenstva.