Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 1969 ako stredná ekonomická škola. V obchodnej akadémii študuje v súčasnosti 199 žiakov v študijnom odbore 63 17 M– obchodná akadémia. 

Obchodná akadémia vo všeobecnom vzdelávaní kladie dôraz najmä na jazykovú prípravu svojich absolventov. Umožňuje štúdium anglického, nemeckého a ruského jazyka s rozšírenou hodinovou dotáciou  pre prvý cudzí jazyk anglický. Podľa hodnotenia INEKO sme najlepšia obchodná akadémia v Prešovskom kraji!

V oblasti odborného vzdelávania je škola zameraná okrem štúdia hlavných ekonomických predmetov ako je účtovníctvo, podniková ekonomika, daňová sústava a aplikovaná informatika najmä na spájanie teórie s praxou prostredníctvom cvičných firiem, v ktorých žiaci majú možnosť prakticky overiť svoje vedomosti a zručnosti získané počas štúdia. V tejto oblasti škola dosahuje vynikajúce výsledky na celoštátnej úrovni na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem v Bratislave a Košiciach. Prepojenie teórie s praxou realizujeme aj prostredníctvom programu Erasmus +, kde žiaci absolvovaním odbornej praxe v zahraničných firmách získavajú nielen odborné ale aj komunikačné schopnosti priamo v anglicky hovoriacich krajinách.

Všeobecné a odborné vzdelávanie realizuje škola v 10 klasických učebniach, ktoré sú vybavené modernou didaktickou technikou a v 6-tich odborných učebniach, ktoré sú vybavené počítačmi, pre každého žiaka.  

Absolvent obchodnej akadémie má možnosť pokračovať v štúdiu na univerzitách predovšetkým s ekonomickým zameraním, ale prax ukazuje, že absolventi pokračujú aj v štúdiu jazykov či iných odborov. Po skončení štúdia získa absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške a môže sa priamo uplatniť vo verejnom aj súkromnom sektore.

V školskom roku 2022/2023 začala Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou realizovať duálne vzdelávanie. Túto formu vzdelávania bude realizovať v spolupráci s externými zamestnávateľmi a v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov ako garanta odborného vzdelávania študijných odborov 63. Škola zabezpečuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a školou a na základe učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka resp. plnoletým žiakom v zmysle platnej legislatívy. Zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania môže osloviť aj zákonný zástupca žiaka. Škola následne v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov zabezpečí procesné činnosti k uzatvoreniu príslušných zmlúv v zmysle platnej legislatívy. Žiaci 1. ročníka, ktorí uzavrú zmluvu s externým zamestnávateľom, jeden deň v týždni, najskôr v II. polroku šk. roka 2022/2023 absolvujú vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa. V tie isté dni ostatní žiaci ročníka majú blokovú výučbu odborných predmetov v odborných učebniach školy.

Sme 3. najlepšia odborná škola v Prešovskom kraji v hodnotení INEKO! Neváhajte a študujte u nás!