Obchodná akadémia Poprad je moderná vzdelávacia inštitúcia s viac ako 80-ročnou tradíciou a patrí k najstarším stredným školám s maturitou v regióne. V súčasnosti škola ponúka možnosť študovať v dvoch štvorročných študijných odboroch ukončených maturitnou skúškou:

 • 6317 M obchodná akadémia,
 • 6355 M služby v cestovnom ruchu.

V obidvoch študijných odboroch študenti absolvujú aj odbornú prax a štúdium im umožňuje po skončení školy úspešné uplatnenie sa v zamestnaní, ale aj pokračovanie v štúdiu na vysokých školách. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa aj na bohatej mimoškolskej činnosti, na poznávacích exkurziách v zahraničí, napr. vo Francúzsku, Taliansku, v Európskom parlamente v Štrasburgu... Počas štúdia môžu získať certifikát o úspešnom absolvovaní účtovného softvéru Omega, cvičnej firmy, študentskej firmy, vysvedčenie o štátnej skúške z kancelárskeho písania na počítači a korešpondencie.

Škola dosahuje dlhodobo veľmi dobré hodnotenie inštitútom INEKO a svedčí to o vysokej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Naše naj

 • vysoká úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu, 
 • výborná úspešnosť absolventov školy pri prijímaní na vysoké školy a uplatnení na trhu práce v SR aj v zahraničí,
 • výborná poloha školy,
 • moderné vybavenie školy,
 • odborné učebne - cvičnej firmy, administratívy a korešpondencie, výpočtové laboratóriá,
 • jazykové učebne,
 • telocvičňa, posilňovňa a pohybové štúdio,
 • školská jedáleň,
 • projekty, súťaže, olympiády, 
 • možnosť získať certifikáty, absolvovať štátnu skúšku z písania na počítači a korešpondencie,
 • projekty - Erasmus+, Euroscola, Ambasádorská škola a ďalšie,
 • študentské firmy a cvičné firmy,
 • rôznorodá mimoškolská činnosť,
 • poznávacie exkurzie na Slovensku aj v zahraničí,
 • spolupráca so zamestnávateľmi.

Charakteristika študijných odborov

6317 M obchodná akadémia

Pripravuje pracovníkov na vykonávanie ekonomických a administratívnych činností vo výrobných podnikoch, v bankovníctve, v poisťovníctve, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v štátnej a verejnej správe i v ďalších službách. Absolventi školy dokážu vykonávať marketingové činnosti, ovládajú účtovníctvo, štatistiku, daňovú agendu, cenovú tvorbu, administratívne práce, vedia účelne využívať informačno-komunikačné technológie, komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, majú znalosti právnych predpisov v oblasti obchodného a pracovného práva. Absolvent školy  je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky na získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

6355 M služby v cestovnom ruchu

Absolvent študijného odboru služby v cestovnom ruchu je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie činností v tuzemskom a v zahraničnom cestovnom ruchu a v ďalších službách, v štátnej a vo verejnej správe so zameraním najmä na oblasť cestovného ruchu. Po ukončení štúdia sa absolvent môže uplatniť v cestovných kanceláriách a agentúrach, v rekreačných, ubytovacích a kúpeľných zariadeniach, v turistických informačných centrách, v ďalších organizáciách súvisiacich s cestovným ruchom, ale aj ako pracovník marketingového oddelenia podniku, turistický sprievodca, samostatný podnikateľ v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu a môže pokračovať aj v štúdiu na vysokej škole.