Možnosti sú otvorené

Možnosti uplatnenia našich absolventov sú rôznorodé a bohaté. Po absolvovaní maturity majú našich žiaci možnosť pokračovať v štúdiu počas absolventského štúdia, v rámci ktorého po úspešnom zložení absolventskej skúšky získavajú titul DiS.art. a s ním možnosť vyučovať na základných umeleckých školách. Ich ďalšou možnosťou je pokračovať v štúdiu na niektorej z vysokých škôl s umeleckým zameraním- VŠMU v BA alebo AU v BB, prípadne pokračovať v inom odbore na inej vysokej škole - rôzne učiteľské odbory na Pedagogicky zameraných vysokých školách na Slovensku - napr. UMB v BB.