Súkromné gymnázium Life Academy je už sedemnásť rokov jediným slovensko-anglickým bilingválnym gymnáziom v regióne.

Model Vysoko efektívne učenie, ktorý je základnom školského vzdelávacieho programu, umožňuje rozvíjanie najvyšších mozgových funkcií, tvorivosti, originality, komunikačných zručností, empatie a hodnotovej orientácie študentov. Využívanie metodiky tohto, ale aj ďalších inovatívnych modelov a podpora kritického myslenia študentov sú najlepším prostriedkom na dosiahnutie takej úrovne vzdelania, ktorá uchová vedomosti dlhodobo a zabezpečí ich využitie v živote. Študenti získavajú priestor tvorivo, flexibilne myslieť, ale aj naučiť sa pracovať v tíme. Okrem toho je dôležité zabezpečenie ich osobnostného rastu pri rešpektovaní ich individuálnych potrieb a schopností.

Približne 98 % študentov pokračuje v štúdiu na vysokých školách u nás, ale aj v USA, Veľkej Británii, Českej republike, Holandsku, Fínsku i v ďalších krajinách.

Dva špecifické predmety – komunikačná výchovatvorba projektov a prezentačné zručnosti – sú súčasťou školského vzdelávacieho programu. Študenti sa učia, ako si tvoriť hodnoty života, poznať sám seba, ale vedieť pochopiť aj iných, pre život získavajú také zručnosti, ako sú spolupráca, tvorivosť, flexibilita a mnohé ďalšie. Učia sa riešiť problémy, vyjadrovať a obhajovať vlastné názory či argumentovať. Skrátka, učia sa, ako byť kvalitným človekom.

Každodennou súčasťou vyučovania sú iPady. Učitelia ich spolu so študentmi využívajú na vyučovaní denne na vzájomnú komunikáciu, na zdieľanie rozličného obsahu, ako sú knihy, PDF súbory, internetové odkazy či prácu s edukačnými aplikáciami. 

Sme školou, kde sa neučia len fakty, ale študentom je ponúknutý spôsob, ako ich objaviť, spracovať, prehodnocovať, aplikovať i prezentovať. Sme školou, ktorá študentom umožňuje získať všetky zručnosti potrebné pre život v 21. storočí. Súkromné bilingválne gymnázium Life Academy je totiž viac ako iba škola.

 

Virtuálna prehliadka našej školy:

 

Life Academy nájdete aj na týchto sociálnych sieťach