Ty máš talent, my talenty rozvíjame...

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici je škola s dlhoročnou a úspešnou tradíciou, ktorá dala svetu veľa úspešných umelcov i pedagógov. Naši žiaci dosahujú významné úspechy doma i v zahraničí, spolupracujú na mnohých kultúrnych projektoch a sú pozývaní na vystúpenia pri rôznych významných príležitostiach. Absolventi Konzervatória J. L. Bellu patria už niekoľko rokov medzi najúspešnejších na trhu práce. Naša škola poskytuje vzdelávanie vo všetkých študijných odboroch Konzervatória:

Hudba  - odbor hudba zahŕňa hru na klavíri, akordeóne, organe, strunových nástrojoch (gitara, cimbal, husle, viola, violončelo, kontrabas), dychových nástrojoch (flauta, hoboj, klarinet, fagot, trúbka, saxofón, lesný roh, pozauna, tuba), bicích nástrojoch, a tiež dirigovanie, kompozíciu a cirkevnú hudbu. Absolventi odboru hudba sa uplatňujú či už ako sóloví hudobníci, prípadne hráči v rôznych umeleckých telesách a súboroch. Taktiež sú pripravení pôsobiť pedagogicky na základných umeleckých školách, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách a univerzitách.

Spev - súčasťou štúdia hlavného odboru spev sú základy herectva, ansámblový spev, dejiny divadla, pohybová výchova a ďalšie. Absolventi sa po skončení štúdia môžu uplatniť ako sóloví speváci, speváci v speváckom zbore, v rozličných zoskupeniach, alebo ako pedagógovia spevu, resp. môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Hudobnodramatické umenie, muzikál  - Herectvo je hlavný odbor štúdia umeleckej a umelecko-pedagogickej prípravy, v ktorom pedagógovia vyučujú žiaka s výrazným hereckým, speváckym a tanečným talentom, aby bol schopný profesionálne herecky pôsobiť v činohernom a muzikálovom divadelnom súbore a pedagogicky pôsobiť na základnej umeleckej škole.

Tanec  - v odbore tanec sa vyučujú tri hlavné odbory štúdia: klasický, ľudový a moderný tanec. U žiakov rozvíja tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomáha ich harmonickému fyzickému rozvoju a formuje z nich profesionálov schopných plniť náročné umelecké úlohy.

Naša škola disponuje vlastným školským internátom a jedálňou.