Konáme v oblasti zmeny klímy

    Ján Budaj
minister životného prostredia
Slovenskej republiky

 

R o z h o d n u ti e
ministra životného prostredia Slovenskej republiky o žiadosti o projekt predloženej na základe výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03

Na základe odporúčania Výberovej komisie pre program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 — 2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014 — 2021 zo dňa 30.09.2020

schvaľujem

žiadosť o projekt