Klub mladého hoteliera

Klub mladého hoteliera (KMH) je krúžok, ktorý píše históriu našej školy a je jej neodmysliteľnou súčasťou. V Klube mladého hoteliera sa žiaci vo voľnom čase zúčastňujú rôznych súťaží (napr. Valentínsky dezert, vyrezávanie Halloweenskych tekvíc), upevňujú si svoje kuchárske a cukrárske zručnosti (napr. pečenie tradičnej strúdle), organizujú rôzne podujatia pre žiakov HA (Imatrikulácie prvákov). Organizujú, zúčastňujú sa charitatívnych podujatí (napr. Úsmev ako dar) a zbierok (napr. Biela pastela). Členovia Klubu mladého hoteliera sa aj vzdelávajú na rôznych gastro workshopoch. Záver školského roka býva ukončený spoločným piknikom. 

Na našej škole máme aj iné záujmové krúžky, ktoré sa otvárajú podľa potrieb a záujmov žiakov. V skolskom roku 2020/2021 máme tieto krúžky:

  • Matematika nás baví a Matematika naša každodenná,
  • Zručnosti pre úspech,
  • Projekt Viac ako peniaze,
  • Jazykový a literárny seminár,
  • Štart podnikania,
  • Radi chodíme do divadla a čo sme nestihli na hodine SJL,
  • Nemčina obrázkami,
  • Slávnostné stolovanie, 
  • Turistický krúžok.