Kde nájdeš svoje miesto po SOŠMIŠ?

(7218 M) MASMEDIÁLNE ŠTÚDIÁ 

Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný ako odbor profesijnej prípravy pracovníkov, ktorí budú pôsobiť v médiách alebo s nimi úzko spolupracovať v príbuzných profesiách. Práca v médiách a s médiami je náročná a v budúcnosti sa v tejto oblasti vytvorí ešte väčšia potreba doplniť tímy o odborne zdatných pracovníkov, ktorí budú vedieť kvalifikovane pomáhať pri mediálnej tvorbe alebo pri komunikácii s médiami.

 (7232 M) MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Moderný marketing, alebo ak chceš, reklama, dnes hýbu nielen svetom podnikania. Aj filmové hviezdy, známi politici, či Facebook využívajú techniky marketingu. Malý príklad – v parlamentných voľbách dnes často nerozhodujú politické programy, ale množstvo prostriedkov, vynaložených na volebnú kampaň.

Uplatnenie – pracovné pozície:

Získavanie  vedomostí, zručností, spôsobilostí nevyhnutných na kvalitné vykonávanie pracovných pozícií, napr.:

  • marketingový pracovník, informačný pracovník, kreatívny pracovník v oblasti propagácie a reklamy,
  • reprezentant spoločnosti pre styk s verejnosťou a inými inštitúciami,
  • textový korektor, organizátor spoločenských podujatí,
  • tvorca webových stránok a ďalších informačných a reklamných produktov,
  • referenčný pracovník, konzultant, rešeršér,
  • copywriter

Obsah praktickej časti výučby je zameraný na rozvoj komunikačných zručností v spojitosti  s využitím moderných informačných a komunikačných technológií, najmä v oblasti vyhľadávania, analýzy, triedenia, spracovania, a sprístupňovania informácií. Môžu sa uplatniť pri tvorbe reklamných článkov, rozhlasových či televíznych kampaní a iných druhov reklamy a marketingu.

Profilové odborné predmety: Teória reklamy, Reklamná tvorba, Manažment a marketing, Pramene hospodárskych informácií, Psychológia marketingovej komunikácie, a ďalšie.

(7237 M) INFORMAČNĚ SYSTÉMY A SLUŽBY 

Absolventi študijného odboru 72 376 00 Informačné systémy a služby sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti informačného charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie a to vo funkcii knihovníka a informačného pracovníka vo všetkých typoch knižníc, informačných inštitúcií a sietí. 

Absolventi sú vo funkcii stredne kvalifikovaných pracovníkov schopní aplikovať teoretické poznatky v knižničnej a informačnej praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií a médií, najmä v oblasti tvorby, vyhľadávania, získavania, spracovania, ochrany, prenosu a sprístupňovania informácií a dokumentov z tradičných aj elektronických informačných zdrojov i v oblasti informačného prieskumu, rešeršnej stratégie, informačnej analýzy, informačnej výchovy, manažmentu a práce s novými médiami. Absolventi vedia pracovať s grafickými programami, tvoriť webové stránky a všetky druhy multimediálnych prezentácií.