História našej školy je bohatá. Jej začiatky siahajú do roku 1930, kedy vznikla Odborná škola pre ženské povolania – Familienschule, z iniciatívy jej riaditeľa a zakladateľa Otta Brucknera. Škola, ako vzdelávacia inštitúcia, má však oveľa staršie korene ako Dievčenská evanjelická meštianska škola, a tie siahajú až do roku 1895. Od tohto obdobia škola prešla mnohými vývinovými etapami. V roku 1990 bol v škole zavedený 5-ročný model štúdia a zmenil sa aj jej  názov na Hotelovú akadémiu. Od roku 1997 nesie škola čestný názov Hotelová akadémia Otta Brucknera, prepožičaný MŠ SR za dobré vzdelávacie výsledky a odbornú úroveň školy. V roku 1994 sa škola stala členom Asociácie európskeho hotelového školstva a škôl pre turizmus – AEHT v Strasburgu. Škola je členom Slovenskej barmanskej asociácie, Zväzu hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky a ďalších profesijných združení a zväzov.

            Cieľom výchovno-vzdelávacej práce školy je príprava žiakov pre odborné riadiace činnosti v oblasti hotelierstva, gastronómie, cestovných kancelárií a ďalších služieb v turizme a v uzavretých formách spoločného stravovania, ako aj pre samostatnú podnikateľskú činnosť v uvedených oblastiach.

            Škola má bohaté medzinárodné kontakty v oblasti hotelového školstva a v oblasti hotelierstva. Od roku 1999 škola aktívne pracovala v medzinárodných projektoch Leonardo da Vinci a Socrates Comenius - a zapája sa naďalej do projektov ERASMUS A ERASMUS+ napr. Moderne a efektívne - tým chceme žiakom proces vzdelávania a výchovy zatraktívniť a obohatiť o zážitkovú formu vzdelávania.

Škola poskytuje žiakom aj bohaté možnosti záujmovo- vzdelávacej činnosti. 

Naši absolventi sa môžu uplatniť po ukončení školy na týchto pozíciách – prevádzkar, vedúci ubytovacie-ho, stravovacieho a odbytového strediska, súkromný podnikateľ v oblasti služieb v cestovnom ruchu, chef de saal, hlavný čašník, vedúci recepcie, barman, vedúci prevádzky v uzavretých formách stravovania, vedúci pracovník cestovnej, informačnej kancelárie, ale môže pracovať aj na pozícii vedúceho výrobného strediska, kuchár,  ako turistický sprievodca a animátor. Záujem zamestnávateľov zamestnať našich absolventov je pomerne veľký, len škoda, že ich nevedia správne motivovať a finančne oceniť.