Hodnoty, o ktoré sa opierame pri budovaní koncepcie modernej školy