http://www.gymtop.edupage.org

 

Gymnázium, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany bolo založené v roku 1936. Jeho bránou už prešlo viac ako 10000 absolventov. Škola ponúka kvalitné vzdelanie so širokou ponukou voliteľných predmetov, čo je jedným z dôvodov vysokej úspešnosti prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium. Pravidelne organizuje odborné exkurzie zamerané na spoznávanie slovenských a európskych lokalít, regionálnych tradícií, stretnutia s významnými osobnosťami a množstvo športových podujatí. Priestorové, materiálne vybavenie a personálne obsadenie školy vytvára kreatívne podmienky pre zapojenie žiakov do predmetových olympiád. Úspechy žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach a rozmanitá mimoškolská činnosť ju robí príťažlivou. Nachádza sa v centre mesta v príjemnom a čistom prostredí.

Vyučovací jazyk – slovenský

 • Cudzie jazyky – V škole sa vyučuje anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk. Naša škola sa stala od školského roka 2022/2023 prípravným centrom E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre – autorizovaného skúškového centra pre skúšky: Cambridge English, Goetheho inštitútu, štátnych jazykových skúšok.
 • Športové  aktivity – Aktivity je možné realizovať v 2 telocvičniach, posilňovni, na viacúčelovom ihrisku s umelým povrchom a v školskej záhrade. Organizujeme lyžiarsky a plavecký výcvik.
 • Inkluzívne vzdelávanie – V škole je vybudovaný bezbariérový prístup a sociálne zariadenia pre žiakov so ŠVVP. V maximálnej miere je zabezpečená spolupráca s CPPPaP v Topoľčanoch. V škole je žiakom k dispozícii školský psychológ a sociálny pedagóg.

Naše TOP

 • Podpora talentovaných žiakov
 • Študijný program s možnosťou výberu predmetov už od 2. ročníka
 • Bohatá mimoškolská činnosť zameraná na prípravu žiakov na ďalšie štúdium v SR a v zahraničí
 • Prípravné centrum E - KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre – autorizovaného skúškového centra pre skúšky: Cambridge English, Goetheho inštitútu, štátnych jazykových skúšok
 • Projekt Erasmus+ - Inšpirovaní Európou
 • Kvalitné vzdelávanie – cestovný lístok do lepšej budúcnosti (s podporou ESF)
 • Projekt zameraný na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy s finančnou podporou z Nórskych fondov
 • Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov
 • Dlhoročná spolupráca s Gymnáziom v Otrokoviciach zameraná na výmenu skúseností a organizáciu kultúrnych a  športových aktivít
 • Testovanie profesijnej orientácie pod vedením Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • Odborné exkurzie realizované na Slovensku a zahraničí
 • Žiacke vedecké sympózium pre mladých bádateľov
 • Tvorba vzdelávacích portálov: https://www.ecolearning.sk/ , https://www.enviropro.sk/ , https://spolocnekludskosti.sk
 • Školský parlament

Krúžková činnosť – V rámci mimoškolskej činnosti si môžu žiaci vybrať z ponuky záujmových útvarov zameraných na umeleckú či publicistickú činnosť, športové aktivity, na výučbu cudzích jazykov alebo na prírodovedné aktivity. Škola organizuje aj príležitostnú záujmovú činnosť ako školské, okresné či krajské predmetové súťaže a olympiády, stužkovú slávnosť, vedecké sympózium, projektové dni, imatrikulácie a kultúrne programy pre verejnosť.

Ponuka krúžkov v šk.roku 2022/2023

 • Umelecký, Publicistický, Art klub, Foto-video
 • Basketbalový, Stolnotenisový, Futbalový, Florbalový, Volejbalový
 • Rozhýb nielen rozum (envirokrúžok), Poznajme svoju minulosť, eTwinning , Zdokonaľujem sa v anglickom jazyku, Príprava na jazykové skúšky, Ruský jazyk pre začiatočníkov
 • Debatný krúžok

Mimoškolská činnosť  realizovaná v rámci projektu  Kvalitné vzdelávanie – cestovný lístok do lepšej budúcnosti

Poznaj svoj rodný kraj, Matematický krúžok, Mladý konštruktér - robotik, Aktivity s 3D tlačiarňou, Finančná gramotnosť v matematike, Fyzika zaujímavo, Peniaze hýbu svetom, Tajomstvá fyziky, Bádateľská biológia, Biológia inak,  Skúsme to eko-logicky - chemický krúžok, Úspešne v chémii a s chémiou, Geografické vychádzky, Tvorivo v umení a publicistike

Naše priestory

 • 4 náučno-relaxačné zóny – prírodovedná s akváriom a vertikálnou záhradou, spoločenskovedná, športová a historická
 • 3 exteriérové učebne lokalizované v školských záhradách a na terase budovy školy
 • Laboratóriá na výučbu biológie, chémie a fyziky
 • Odborné učebne informatiky, matematiky, slovenského jazyka, geografie a cudzích jazykov
 • Inovovaná školská knižnica, ktorá slúži na ďalšie vzdelávanie našich žiakov
 • 2 telocvične, posilňovňa, viacúčelové ihrisko s umelým povrchom a školské záhrady
 • Bezbariérový prístup a sociálne zariadenia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • školský bufet s výdajňou teplej stravy

Prijímacie konanie

Termíny prijímacieho konania

 • Kritériá prijatia – škola zverejní do 30.novembra 2022 na webovej stránke školy 
 • Termín podávania prihlášok na SŠ zákonnými zástupcami – do 19.3.2023
 • 1.termín prijímacieho konania – 4.5.2023
 • 2.termín prijímacieho konania – 9.5.2023

Viac o našich aktivitách a činnosti Školského parlamentu sa dozviete aj na: