• možnosť kombinovania povinne a nepovinne voliteľných predmetov a postupná špecializácia štúdia,
 • zoznam predmetov rozšírený o predmety aplikovaná ekonómia, sieťové technológie, akademická debata, finančná gramotnosť, informatika v prírodných vedách,
 • zvýšená hodinová dotácia výuky cudzích jazykov,
 • možnosť získať certifikát z nemeckého jazyka Deutsches Sprachdiplom úroveň DSD I a DSD II,
 • možnosť získať certifikát v rámci sieťového programu Cisco Networking Academy,
 • možnosť získať štátnu odbornú jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1,
 • každý predmet má zriadenú a príslušne pomôckami vybavenú učebňu alebo laboratórium,
 • každoročná škola v prírode pre prímu a sekundu, lyžiarsky výcvik pre terciu a prvé ročníky,
 • teambuildingové sústredenie pre 1. a 2. ročník bilingválneho zamerania,
 • zahraničné výmenné pobyty a tematické exkurzie, 
 • aktívna Žiacka školská rada, ktorá samostatne alebo v spolupráci s Krajskou žiackou radou okrem iného organizuje rôzne mimoškolské alebo dobročinné podujatia,
 • spolupráca s internátmi v blízkom okolí - možnosť ubytovania mimo košických žiakov,
 • veľmi dobrá klíma na škole,
 • podpora dobrovoľníckej činnosti,
 • 45-ročná tradícia (Kováčska 30 a Trebišovská 12),
 • prirodzená hrdosť vo vzťahu ku škole a k značke GT12,
 • zapájanie sa do viacerých projektov, napr.:

Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12,  Košice, cieľom ktorého je zvýšiť kvalitu vzdelávania s dôrazom na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti, vo vzťahu k tomu zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania.

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, cieľom ktorého je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Sme miestnym centrom DofE  - The Duke of Edinburgh´s International Award (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). Účastníci tohto programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú výzvou pre ich osobný rozvoj v štyroch kľúčových oblastiach - rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia - s dôrazom na nesúťaživosť, pravidelnosť a systematickosť. Za svoje úsilie získajú certifikát, ktorý im otvára brány na VŠ i u zamestnávateľov.

Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť , cieľom ktorého je podporiť ekonomické a podnikateľské myslenie, poskytnúť nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických skúsenosti z podnikania, keďže žiaci simulujú riadenie a chod akciovej spoločnosti.

Úspechy študentských JA firiem:

JA firma GLORY – postup na Medzinárodný festival študentských firiem v Rige s výrobkom HerbaFit Gum 2016

JA firma ALA RASI – absolútny víťaz TOP Finále Slovensko, top 10 na európskej súťaži Company of the Year 2018 v Srbsku s výrobkom Safe Step 2018.

JA firma INVICTA – Veľtrh podnikateľských talentov - víťazstvo v kategórii SAP Produkt pre 21. storočie, TOP Finále JA Firiem s výrobkom LogoR 2019.

Školský prevenčný projekt - PEER pyramída - rovesníci v prevencii - v roku 2019 podporený grantom MŠVVaŠ SR Zdravie a bezpečnosť v školách. Každý rok vybraná skupinka žiakov absolvuje Rovesnícky program prevencie užívania drog organizovaný Filia, n. o. V spolupráci so Súkromným CVČ Filia a Súkromným CPPPaP, Medická 2 v Ke sú realizované odborné workshopy a besedy s externými lektormi zamerané na medicínsku, sociálno-psychologickú a trestno-právnu oblasť prevencie závislostí a rizikového správania sa. Vyškolení žiaci sa zaradia do školskej Rovesníckej skupiny Gt12 a organizujú doobedňajšie prevenčné stretnutia v Súkromnom CVČ Filia pre svojich spolužiakov - rovesníkov.

Škola, ktorá mení svet - v spolupráci s IPAO (Inštitút pre aktívne občianstvo) škola získala certifikát a stala sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia.

Educate Slovakia - projekt zameraný na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu organizovaného študentskou organizáciou AIESEC za účasti zahraničných dobrovoľníkov z celého sveta.

Celoslovenský projekt - Záložka do knihy spája slovenské školy a Česko-slovenský projekt  - Záložka, ktorá spája školy, cieľom ktorých je nadviazanie kontaktov a vzájomnej spolupráce medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a resp. medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou.

 

Pár slov našej školy

Moju budovu dali do užívania pri príležitosti 25. výročia skončenia 2. svetovej vojny. Som teda päťdesiatnička - dáma v najlepších rokoch. Dlhé roky ma napĺňali životom deti ZŠ, ale od roku 1987 už patrím gymnazistom, ktorí prišli z Kováčskej 30. Bez nich by som bola len prázdnou bezduchou nádobou cca 33 000 kubíkov.

Postupne si ma prispôsobili svojim potrebám. Vystavali mi fyzikálne, chemické i biologické laboratórium, kde sa deťúrence (mimochodom majú od 11 do 20 rokov) menia na budúcich vedátorov. Okrem všakovakých prístrojov, skúmaviek a kostier ich dnes vybavili i dataprojektormi, tabletmi, interaktívnymi tabuľami, rôznymi novotami a tak môžeme byť účastníkmi experimentov hoc aj v Cerne. Budúci „iťáci“ sa nechajú pohltiť počítačovými obrazovkami v troch učebniach informatiky, minule dokonca na 3D tlačiarni vytvárali ochranné štíty pre svojich učiteľov.

Cudzinci, ktorí ma navštívia prvýkrát, sa cítia ako Teseus a blúdiac chodbami troch pavilónov na dvoch poschodiach hľadajú Ariadninu niť, ktorú im vždy ochotne ponúknu moji domáci. Ja sa tiež snažím, som v každom pavilóne inak sfarbená. Mám aj tajomné miestnosti v podzemí. Pred rokmi tmavé a ufúľané priestory sa v súčasnosti menia, napríklad na učebňu informatiky v prírodných vedách. Špecializované informatické učebne na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti, vybavené napr.: senzormi, tabletmi, Vinci Labmi, Vernier Labmi, programovateľným legom, microbitmi, mi zriadia čo nevidieť.

Veľmi ma teší, že staré už nevkusné kovové šatne sa v treťom pavilóne zmenili na veľkú oddychovú zónu pre žiakov aj s automatmi na nápoje a chutnú poživeň. A kde si žiaci odkladajú veci? No predsa do vlastných skriniek ako v amerických filmoch. Nechcite vedieť, čo všetko si tam skrývajú!

Triedy sa za tie roky stále menia, hýria rôznymi farbami, sú plné modernej techniky, aby žiaci mali príjemné a podnetné prostredie na výuku najmodernejšími metódami. A učitelia sa snažia rozvíjať nielen ich intelektovú, ale aj telesnú kondíciu vo veľkej telocvični, na ihrisku i v posilňovni, dokonca aj pred školskou jedálňou v pinpongovom kútiku.

Aby mali na to všetko dosť energie, skamarátila som sa aj s jedálňou. Školská jedáleň je síce samostatný právny subjekt, nepatrí mi, ale mojim domácim varí a výborne im v nej chutí.

Počas veľkej prestávky sa mojimi priestormi vinie príjemná hudba, lebo žiaci majú aj školské rádio. Svoje záujmy prezentujú nielen na rozhlasových vlnách, ale aj prostredníctvom aktívnej žiackej školskej rady, ktorá má zriadenú samostatnú miestnosť.

V biologickom laboratóriu mám dokonca aj minizoo, žijú tam napr.: gekončík nočný, šváby madagaskarské, pakobylky, tarantula, africké slimáky a rôznofarebné ryby, na ktoré v noci dohliada kostra, zvaná Emil. V čase, ktorý domáci milujú a volajú to prázdniny, zvieratá kŕmia naše zlaté pani upratovačky.

O moju celkovú údržbu sa stará pán školník a veru, je čo opravovať. Všetci pospolu skrášľujú nielen mňa, ale aj moje okolie. Vysadili kopec stromov, ktoré mi vytvárajú prijemný tieň. Pavinič ma hlavne na jeseň zahalí do pestrej palety farieb.

Moje správkyne, pani riaditeľka a jej zástupkyne, sa snažia ostošesť. Teraz mi dali vymeniť všetky tepny, žily a žilky, ktorými zásobujem všetko potrebné elektrickým prúdom či wifi signálom.

Päťdesiatka na krku je strašiakom pre nejednu ženu a vylepšiť by som potrebovala fasádu i strechu. Mojím skutočným majiteľom je vraj župan, teda presnejšie Košický samosprávny kraj, ktorý financuje všetky moje skrášľujúce zákroky. Pôvabná päťdesiatnička nie je nič výnimočné! Na vek by sme mali byť hrdí aj v staršom veku. Verím, že všetci spolu sa o mňa budú aj naďalej príkladne starať, aby som bola v dobrej kondícii. Krásna, zdravá, vitálna aj po päťdesiatke, lebo mám perfektný život a nájomníkov, či vlastne úžasnú rodinu. A tak sa nebojte k nám prísť získavať vedomosti a zručnosti, osobnostne rásť a nasávať našu rodinnú atmosféru.