Charakteristika školy:

 • modernizujeme vyučovací proces prostredníctvom najmodernejšej IKT techniky
 • pripravujeme vzdelaných a flexibilných absolventov, ktorí budú úspešní na všetkých typoch vysokých škôl a nájdu uplatnenie na domácom aj medzinárodnom trhu práce
 • ponuka atraktívneho učebného programu
 • vo vzťahu učiteľ – žiak v duchu vízie  školy pestujeme vyvážený vzťah priateľa i odborníka
 • víziou školy je úspešný absolvent postavený na kresťanských hodnotách  a duchovnom odkaze patróna školy
 • venujeme pozornosť fyzickému a duševnému rastu našich žiakov, o čom svedčí dlhoročné líderstvo v športových súťažiach doma i vo svete
 • vysoká úroveň kvalifikovanosti pedagogického zboru.   

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov:

 • ponúkame výučbu anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka a ruského jazyka
 • spolupracujeme s jazykovými školami
 • organizujeme exkurzie do zahraničia (Paríž, Londýn, Viedeň...)  

Medzinárodné aktivity školy:

 • projekt Euroscola  - pridelený grant na všetky náklady spojené s rokovaním v Európskom parlamente v Štrasburgu
 • v športovej oblasti – zisk 1. miesta na Majstrovstvách sveta v basketbale dievčat 3x3
 • Erasmus +, eTwinning

Športové a iné aktivity školy:

Škola poskytuje 2 telocvične, pohybové štúdio, lezeckú stenu, multifunkčné ihrisko, florbalové ihrisko, zapája sa do všetkých športových súťaží, o čom svedčia aj športové úspechy školy: pravidelné besedy, exkurzie, výlety do Paríža, Prahy, Viedne ,Ríma ...

 • duchovné a spoločenské aktivity, dobrovoľníctvo, vzdelávacie projekty
 •  príprava na predmetové olympiády , študentské konferencie, kurzy         

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov:

 • škola disponuje bezbariérovým prístupom a možnosťou presunu medzi poschodiami výťahom, poskytuje pomoc školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa.

Možnosti ubytovania a stravovania:  

 • vlastná školská jedáleň s online systémom výberu z dvoch jedál, šalátový pult, voľba nápojov, mliečny automat, možnosti ubytovania v školských internátoch v meste Levice.