I

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

GYMES

Gymnázium sv. Edity Steinovej bolo zriadené 1.septembra 2004. Naši žiaci študujú v dvoch odboroch:

  • osemročné gymnázium
  • päťročné bilingválne slovensko-anglické gymnázium.

Škola má všeobecnovzdelávací charakter, pripravuje študentov predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Rozvoj osobnosti žiaka vidíme v dvoch smeroch, ktoré sa najviac rozvinú, keď sa prelínajú: kvalitné vzdelávanie a rozvoj hodnotového systému. Cieľom prvého smeru – kvalitného vzdelávania – je vynikajúcou angličtinou umožniť študentom budúce vysokoškolské vzdelanie najrôznejšieho smeru. Tento cieľ zabezpečujeme 100% kvalifikovanosťou všetkých učiteľov. Štúdium je postavené na rovnováhe medzi predmetmi anglického bloku a všetkých iných odborných predmetov. Cieľom druhého smeru – hodnotového – je nájsť a uplatniť svoje osobné kvality pre rozvoj seba a iných. Zároveň je snahou školy učiť tvorivo, samostatne a kriticky myslieť. Učiteľ nevie všetko, ale učiteľ vie otvoriť dvere k Poznaniu, ktoré nás prevyšuje. Vytvoriť priestor na vzťahy, na vzájomné spoznávanie sa v inom než školskom prostredí, učiť sa počúvať, či riešiť konflikty je rovnako dôležité ako poznať, získavať a využívať informácie. Tieto dva smery určujú hlavný smer školy: pripravovať  konkurencieschopnú a flexibilnú pracovnú silu pre trh práce s predpokladmi pre ďalšie štúdium v kontexte celoživotného vzdelávania, cieľavedomé podporovanie kontinuity trhu vzdelávania a trhu práce. Víziou školy je stať sa modernou školou, ktorá bude inovatívnymi metódami a formami práce sprostredkovať obsah vzdelávania a proces výchovy potrebám učiacej sa spoločnosti (vzbudzovanie záujmu o vzdelávanie, posilňovanie kreativity a schopnosti učiť sa, komunikovať, rozširovať a prehlbovať kľúčové a jazykové kompetencie) nielen študentom z  mesta Košice ale ja zo širšieho okolia.