História našej Šrobárky siaha do rokov 1892 – 1896, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom  záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov.

Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je  medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou.                                                                                                                                    

Dnes je to moderná dynamická škola s dvadsiatimi triedami a 600 žiakmi. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori, vysokoškolskí učitelia a odborníci z praxe, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov.  

Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života.  

Naše top

  • jediná škola na strednom a východnom Slovensku, ktorá je zaradená do siete medzinárodných škôl IB World School a autorizovaná v programe IB DP
  • alternatívny študijný plán umožňujúci profiláciu žiaka podľa jeho záujmov
  • široká ponuka voliteľných predmetov (aj netradičných: dejiny umenia,  ekonomika, aplikovaná ekonómia, informatika v prírodných vedách, CISCO,  počítačové systémy a siete)
  • ponuka šiestich cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky a latinský jazyk)
  • možnosť získať počas štúdia nemecký jazykový certifikát DSD I. a II. stupňa
  • moderné a učebnými pomôckami vybavené laboratóriá fyziky, chémie, biológie
  • Science Lab. – vybavené v rámci projektu IT Akadémia
  • moderné odborné učebne informatiky (Nao, Šrobko - humanoidné roboty,
    3D tlačiarne, Arduino, robotické sady)

  Našim žiakom ponúkame možnosť výberu z viacerých študijných odborov a to zaručuje ich spokojnosť a profiláciu už od začiatku štúdia. Vysokú úspešnosť dosahujú v predmetových olympiádach, vedomostných, umeleckých a športových súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni. Svoje nadanie môžu rozvíjať aj prostredníctvom širokej škály záujmových aktivít a mimoškolských akcií, ktoré škola ponúka. Mnohé z nich majú dlhoročnú tradíciu a k Šrobárke jednoducho patria.

Ak položíte bývalým Šrobárčanom otázku –  Kam na strednú? – bez zaváhania by väčšina z nich odpovedala: No predsa na Šrobárku!