Gymnázium Gelnica úspešne pripravuje žiakov nielen na VŠ, ale aj pre trh práce. Naši absolventi študujú na univerzitách doma i v zahraničí (najmä technické, prírodovedné, lekárske, pedagogické fakulty,...). ŠkVP Kľúčové kompetencie pre prax rozvíja spôsobilosti, ktoré zlepšujú možnosti uplatnenia (nízka nezamestnanosť absolventov). Rozvíjame zručnosti smerujúce k iniciatívnosti, tvorivosti a samostatnosti. Preto si v 3. ročníku žiaci vyberajú z ponuky praktických predmetov: praktikum z biológie a ekológie, matematika v príkladoch, svet v obrazoch,... Na zlepšenie orientácie žiakov vo svete peňazí a na trhu práce sme zaviedli nové predmety Finančná gramotnosť a Úvod do sveta kariéry. Prioritou našej školy je rozvíjanie všestrannej osobnosti absolventa, ktorý je plnohodnotne pripravený na život.