Gymnázium Opatovská cesta 7 v Košiciach je škola plná prekvapení, zábavy ale hlavne štúdia nielen v slovenskom jazyku, ale v anglickom a nemeckom jazyku. Otvárame sa výzvam. Neváhaj a príď medzi nás. Sme tu už viac ako 40 rokov. Sme škola s tradíciou, ktorá však využíva moderné formy výuky vo vyučovaní.

Ponúkame klasické 4-ročné štúdium, bilingválne štúdium v nemeckom a anglickom jazyku a 8-ročné štúdium so zahraničnými lektormi. Počas štúdia sa nudiť určite nebudeš. Ponúkame pre našich žiakov zahraničné jazykové pobyty, výlety. U nás môžeš získať významné ocenenie vojvodu z Edinburghu - DofE, môžeš sa zapojiť do programu ERAZMUS+, byť super v jazykoch a zúčastniť sa olympiád v rôznych kategóriách.

Kvalita osemročného štúdia je zabezpečená odborným pedagogickým zborom. Počas prvých štyroch rokov sa zameriavame na prípravu žiakov pre nároky gymnaziálneho štúdia vo vyšších ročníkoch tohto zamerania. Dôraz sa kladie na rozvoj jazykových zručností , prírodovedných zručností , ale aj všeobecný prehľad rozvíjaný humanitnými predmetmi.

Klasické 4.-ročné gymnaziálne štúdium na našej škole ponúka rozšírenú výuku prírodovených predmetov, programovania  a širokú paletu cudzích jazykov s lektormi a vynikajúcimi učiteľmi cudzích jazykov. 

Päťročné bilingválne štúdium (anglické a nemecké) je zamerané na rozšírenú jazykovú prípravu. Žiaci získajú kvalitné gymnaziálne vzdelanie a ako absolventi nášho gymnázia majú záruku ovládania dvoch svetových jazykov na vysokej úrovni. Počas štúdia získavajú vedomosti  v humanitných ale aj prírodovedných predmetoch v anglickom ale aj v slovenskom jazyku vďaka zahraničným lektorom a našich učiteľov.

 • Pre žiakov nášho gymnázia  ponúkame

  • ponúkame výučbu cudzích jazykov -  nemecký, španielsky a ruský jazyk
  • progaramovanie v jazykoch Scratch, Python, práca s micro:bitom
  •  prácu s 3D tlačou
  • zapojenie sa do školskej súťaže PríŤaž, ktorá je prípravou pre stredoškolskú odbornú činnosť v prírodovedných predmetoch
  • vo vyšších ročníkoch sa profilujú na základe zamerania a vyberajú si zo širokej ponuky seminárov, kde sa pripravujú na maturitné skúšky a vysokoškoské štúdium
  • absolvovať ročníkové skúšky
  • pripravujeme  aj možnosť vykonať cambridgeské skúšky v spolupráci s jazykovou školou  (FCE, CAE)
  • zdarma získať medzinárodné nemecké jazykové certifikáty DSDI a DSDII
  • možnosť zapájať sa do rôznych medzinárodných projektov a programov  ako napr. ERASMUS+, DofE
  • možnosť absolvovať jazykový pobyt (Londýn)
  • možnosť zúčastniť sa výmenných jazykových pobytov
  • možnosť zúčastniť sa zahraničných exkurzií (Švajčiarsko - CERN, Rakúsko - Viedeň, Nemecko- Mníchov, Anglicko - Londýn)
  • absolvovať lyžiarsky a plavecký kurz
Obľúbené videá