O ŠKOLE                                      

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, všeobecno-vzdelávacia škola ocenená certifikátom Európska značka kvality za vzdelávanie, je moderná, v regióne výnimočná škola s viac ako 70-ročnou históriou, ktorá okrem 4-ročného štúdia poskytuje 8-ročné gymnaziálne štúdium a 5-ročné bilingválne vzdelávanie realizované ako slovensko-anglickú bilingválnu sekciu založenú v rámci Projektu Gymnázium bilingválne Vyšehradskej štvorky v Čadci. Škola vytvárajúca multikultúrne prostredie, participujúca na medzinárodných projektoch, reagujúca na aktuálne výzvy doby a spoločnosti je živým, neustále sa rozrastajúcim organizmom, inštitúciou vytvárajúcou študijné možnosti v rozsiahlom komplexe moderne vybavených budov v prostredí kysuckých vrchov nad mestom Čadca.

NAŠE TOP

 • Úspešným zosúladením výchovno-vzdelávacej práce pedagógov našej školy ako i zanietenosťou našich študentov sú výborné výsledky dosiahnuté v predmetových olympiádach a súťažiach a bohatá projektová činnosť.
 • Škola podporuje aktivity a účasť na medzinárodných projektoch i projektoch s celoslovenskou pôsobnosťou: IT Akadémia, FinQ, Ekostopa, Euroscola, ČADMUN – modelové zasadnutie OSN, Gymo cyklotour, Noc v škole ... 
 • Naši študenti sa umiestňujú na prvých miestach na celoslovenskej úrovni v rôznych súťažiach, ako sú predmetové olympiády, Zenit v programovaní, SOČ, Stupava Florbal Cup, ...
 • Významným prínosom je ich prepojenie medzi tromi typmi štúdia poskytovaného našou školou: 4-ročné gymnaziálne, 8-ročné gymnaziálne a 5-ročné bilingválne (slovensko-anglické) gymnaziálne štúdium.
 • Počas štúdia môžu študenti Gymnázia J. M. Hurbana získať certifikát ECDL/ICDL („vodičský preukaz na počítače“ – certifikát o dosiahnutých znalostiach a zručnostiach v oblasti IT) a študenti bilingválnej sekcie môžu na základe spolupráce s Jazykovou školou v Žiline získať základnú štátnu jazykovú skúšku na úrovni B2 a odbornú jazykovú skúšku na úrovni C1 z anglického jazyka.
 • Úspešnosť prijatia absolventov našej školy na VŠ je veľmi vysoká, za posledné roky dosahuje 96 %. Žiaci si volia predovšetkým štúdium na lekárskych fakultách, štúdium technického smeru, najmä informatiky zriedkavejšie štúdium humanitných predmetov. Naši absolventi pravidelne prejavujú záujem aj o štúdium na vysokých školách v zahraničí, nielen v Českej republike, ale aj v Anglicku, Dánsku, Škótsku, či Holandsku. Po skončení štúdia na vysokých školách a univerzitách nachádzajú uplatnenie v rôznych odboroch a zamestnaniach a sú z nich úspešní mladí ľudia.

VÝHODY ŠKOLY

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí. Škola má odborné trakty biológie, fyziky a chémie pozostávajúce z moderných (postupne zrekonštruovaných a vybavených novým nábytkom a pomôckami) posluchární, laboratórií.  Disponujeme 6 plne vybavenými učebňami na výučbu IT, multimediálnou učebňou pre všeobecnovzdelávacie predmety, multimediálnou učebňou s tabletami, modernou elektronickou knižnicou a konferenčnou miestnosťou.

V škole je zriadených 14 špecializovaných učební na vyučovanie cudzích jazykov, slovenského jazyka, umenia a kultúry a spoločensko-vedných predmetov. Žiakom slúži žiacka knižnica, v ktorej si môžu požičiavať knihy súvisiace s preberaným učivom na slovenskom jazyku a literatúre. Všetky odborné a špecializované učebne sú vybavené interaktívnou technikou. Celá škola je pokrytá WiFi.

 Súčasťou školského komplexu sú 2 športové haly a 1 gymnastická telocvičňa. V hlavnej budove školy je zriadené pohybové štúdio pre dievčatá a posilňovňa pre chlapcov.

Všetci študenti majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni.

 Študenti bilingválnej sekcie (nielen) majú možnosť ubytovať sa v moderne vybavenom školskom internáte s pripojením na internet.

KRÚŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU

Škola ponúka pestrú škálu krúžkov. Ich cieľom je zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času, rozvoj talentu a záujmov v rôznych oblastiach. Ponúkame jazykové, spoločenskovedné, prírodovedné, počítačové a športové kluby, v ktorých žiaci overujú platnosť prírodovedných zákonitostí, rozvíjajú svoju predstavivosť, fyzickú zdatnosť, jazykové zručnosti, ... . Dôraz kladieme na rozvoj bádateľskej gramotnosti v rámci prírodovedných a informatických krúžkov. Pre činnosť záujmového vzdelávania boli vytvorené vhodné materiálno – technické podmienky (školská knižnica, fotokomora, 3D tlačiareň, LEGO MINDSTORM, sady Micro:bit, športový areál, multimediálne učebne).

STREDNÁ PRE TEBA LEBO

 • sa chceš kvalitne pripraviť pre ďalšie štúdium na vysokej škole
 • ťa baví komunikácia v cudzích jazykoch
 • rád cestuješ
 • sa rád zapájaš do projektov a súťaží
 • si spoločenský typ a chceš organizovať aktivity pre svojich spolužiakov
 • chceš pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú