Gymnázium Janka Jesenského je všeobecnovzdelávacia inštitúcia s viac ako 60 ročnou históriou. Škola kladie dôraz na prípravu študentov na vysokoškolské štúdium. Výučba prebieha v troch budovách, pričom jedna z budov je dom, v ktorom pôsobil spisovateľ Janko Jesenský. Škola ponúka vyučovanie piatich cudzích jazykov - angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny a francúzštiny v štvorročnom a osemročnom štúdiu. V treťom a štvrtom ročníku sa študenti profilujú na ďalšie štúdium na vysokej škole výberom povinne voliteľných predmetov, ktoré predstavujú nosnú časť výučby v týchto ročníkoch.

Obľúbené videá