Formy štúdia na Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave:

 • 4-ročné štúdium - 7902 J 00
 • 5-ročné štúdium - 7902 J 74 bilingválne štúdium slovensko-ruské

Informácia o 4-ročnom štúdiu:

 • Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9.ročníka ZŠ
 • Termín podania prihlášky: do 20. marca 2024
 • Termín prijímacích skúšok: 2. a 6. máj 2024
 • Profilové predmety prijímacej skúšky sú: matematika, slovenský jazyk a literatúra
 • Kritériá pre prijímacie skúšky sú zverejnené na stránke školy
 • Jazykové kombinácie: AJ-NJ , AJ-RJ
 • Otvárame 2 odbory:
 • študijný odbor 7902 J 00 - gymnázium - 2 triedy

                    triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka (metóda CLIL)

                    triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka (metóda CLIL)

 • študijný odbor 7902 J 05 - gymnázium so zameraním na informatiku - 1 triedu

 

Informácia o 5-ročnom štúdiu:

 • Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
 • Termín podania prihlášky:  do 20. marca 2024
 • Termín prijímacích skúšok: 29. apríl a 9. máj 2024
 • Profilové predmety prijímacej skúšky sú: overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra
 • Kritériá pre prijímacie skúšky sú zverejnené na stránke školy
 • Nevyžaduje sa znalosť ruského jazyka (maturitná úroveň ruského jazyka bude C1)
 • 1.ročník je zameraný na intenzívnu výučbu ruského jazyka (18 hodín týždenne)
 • popri ruskom jazyku žiaci majú možnosť študovať anglický jazyk (úroveň B2)
 • v 2. - 5. ročníku sa v ruskom jazyku vyučujú predmety : matematika, občianska náuka, dejepis, geografia, etická výchova, ruská kultúra, umenie a kultúra
 • štúdium svojimi učebnými osnovami a učebnými plánmi je rovnocenné štúdiu so všeobecným zameraním

Poznámky:

 • Plánovaný počet tried prvého ročníka pre školský rok 2024/2025:
  •  5-ročné štúdium 1 trieda - 30 žiakov
  •  4-ročné štúdium 3 triedy - 90 žiakov

Uvítame Vás na pripravovaných akciách:

Deň otvorených dverí – 7. december 2023