Študijné odbory: 4-ročné - 7902 J gymnázium – triedy: anglická, informatická, všeobecná 5-ročné - 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (ANJ) 8-ročné - 7902 J gymnázium

Charakteristika školy: Gymnázium má storočnú históriu a dobré meno v Nitrianskom regióne. Zriaďovateľom školy je Nitriansky samosprávny kraj. V externom hodnotení INEKO škola získala titul: „škola s výbornými výsledkami žiakov.“ Od roku 2022 má škola akreditáciu pre Erasmus v oblasti vzdelávania. Súčasťou gymnázia je jazyková škola, s možnosťou štúdia ANJ, NEJ, ŠPJ a japonského jazyka.

Vyučovanie cudzích jazykov, možnosti získania osvedčení, certifikátov: Kvalitné vzdelávanie v troch formách štúdia: 5-roč. bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým. V závere bilingválneho štúdia žiak po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky z ANJ na úrovni C1 automaticky získa aj vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z ANJ, navyše na pôde školy môže získať certifikát Cambridgeskej skúšky (CAE, FCE). 8-ročné a 4-roč. štúdium - s posilneným vyučovaním prírodných vied a cudzích jazykov, anglický jazyk - ako prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, napr.: NEJ, RUJ a ŠPJ. Vyučovanie ANJ lektormi z Veľkej Británie, Kanady a Viedne. Možnosť získať medzinárodne uznávané jazykové certifikáty: nemecký certifikát Sprachdiplom Stűfe I. a II., anglické certifikáty CAE, FCE, IELTS a ECDL – Európsky vodičský preukaz na počítač priamo v škole.

Medzinárodné aktivity školy: Škola aktívne pracuje v troch medzinárodných projektoch: SCHULBRÜCKE EUROPA 2022 – študenti každý rok v Nemecku spolu s rovesníkmi z Poľska, Maďarska a Talianska prezentujú vlastné predstavy o budúcom spolužití v EÚ. ERASMUS⁺- spolupráca so školami v Taliansku, Fínsku a Lotyšsku. MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU (DofE), v ktorom žiaci realizujú svoje predstavy a ciele z rôznych oblastí života – tanec, spev, remeslá, dobrovoľníctvo, dobrodružné expedície.

Projekty: Škola získala titul: „IT Akadémia - partner” zavádzaním inovatívnych postupov a foriem vo vzdelávaní, spolupracuje s vysokými školami. Od šk. roku 2019/2020 škola realizuje projekt MŠVVaŠ SR s názvom: Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziu. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a umožňuje žiakom zaujímavou formou rozvíjať čitateľskú, prírodovednú, matematickú a finančnú gramotnosť.

Krúžková činnosť: V škole pracuje 17 krúžkov a ďalších 12 krúžkov v rámci realizácie projektu MŠVVaŠ SR, v ktorých si žiaci rozširujú svoje vedomosti z oblasti prírodných vied, získavajú jazykové zručnosti, pripravujú sa na súťaže a venujú sa svojim záľubám.

Športové a iné aktivity školy: Škola organizuje pre svojich žiakov školu v prírode, plavecký kurz, lyžiarske kurzy a tiež kurzy letných pohybových aktivít, ale i množstvo odborných exkurzií v rámci Slovenska a zahraničia. Pre žiakov bilingválnych a anglických tried sú naplánované jazykové pobyty do Anglicka. Každoročne sa v škole organizujú vyššie kolá vybraných predmetových olympiád a športových súťaží. Škola tradične organizuje benefičné koncerty, kde žiaci prezentujú svoj talent v recitačných a pohybových vystúpeniach.

Informácie o bezbariérovom prístupe a o možnostiach inkluzívneho vzdelávania žiakov: Gymnázium vytvára podmienky pre inkluzívne vzdelávanie žiakov. Škola nemá bezbariérový prístup.

Možnosti ubytovania a stravovania: Škola nemá internát, ale vie ubytovanie v školskom internáte zabezpečiť. Žiakom sa ponúka stravovanie vo vlastnej moderne vybavenej školskej jedálni s možnosťou výberu z dvoch hlavných jedál. Žiakom je k dispozícii aj školský bufet.

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi gymnázia získajú potrebné kompetencie pre štúdium na všetkých typoch vysokých škôl a pre potreby praxe. Sú úspešní nielen v prijímacom konaní na VŠ doma i v zahraničí, ale i v štúdiu na VŠ.