„Nezabúdajme na to, čo máme doma...“

Gymnázium v Giraltovciach je všeobecnovzdelávacia inštitúcia, pôsobiaca v meste Giraltovce už takmer 70 rokov.

 Od svojho vzniku veľmi úspešne plní poslanie tradičného gymnázia zameraného predovšetkým na kvalitnú prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium.

Výsledkom jej pôsobenia sú stovky absolventov z Giraltoviec a okolia, pre ktorých sa stala odrazovým mostíkom ich ďalšieho úspešného profesionálneho napredovania.

Je výnimočná:

 • rodinnou atmosférou,
 • individuálnym prístupom k žiakom - každý žiak má u nás šancu rozvíjať sa podľa svojich schopností tak, aby mohol zažiť úspech,
 • polohou - v príjemnom prostredí v blízkosti mestského parku,
 • kompletne zrenovovanou budovou školy,
 • odbornými učebňami pre všetky predmety - stopercentne vybavenými modernou počítačovou technikou,
 • zrekonštruovanými a plne funkčnými laboratóriami prírodovedných predmetov - chémie, biológie a fyziky,
 • mimoriadnou úspešnosťou v národných i európskych projektoch s možnosťou vycestovania do krajín Európskej únie.

 

Popri základných predmetoch ponúka škola v súčasnosti širokú škálu voliteľných a rozširujúcich predmetov naprieč celým štúdiom vo vzdelávacích oblastiach:

 • jazyk a komunikácia,
 • matematika a práca s informáciami a robotika,
 • človek a príroda,
 • človek a spoločnosť.

 

Bohatú záujmovú činnosť žiakov umožňujú - predmetové olympiády, stredoškolská odborná činnosť, literárna tvorba, grafická a literárna tvorba v školskom časopise,  športové krúžky, skauting, krúžok Slovenského červeného kríža, verejnoprospešné aktivity a oddychové podujatia organizované Žiackou školskou radou.

Súčasťou areálu školy sú:

 • telocvičňa a posilňovňa - využiteľné aj mimo vyučovania,
 • športové ihrisko,
 • školská knižnica,
 • študovňa - nielen na čas štúdia, ale i oddychu,
 • moderné žiacke šatne,
 • svojpomocne vybudovaný altánok na školskom dvore slúžiaci na oddych počas prestávok, voľnočasové aktivity či netradičné triednické hodiny.

Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje na Gymnáziu v Giraltovciach plne profesionálny tím pedagógov, ktorý sa snaží rozvíjať u žiakov tvorivý životný štýl a formovať tradičný rebríček hodnôt. V spolupráci s rodičmi žiakov sa usilujeme vychovávať múdrych, úspešných, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných mladých ľudí.