Hlavným zámerom gymnázia je, aby žiaci získavali počas štúdia kľúčové kompetencie rozvinuté do takej miery, aby ich vybavili pre život v dospelosti a ktoré budú predstavovať základ pre ďalšie vzdelávanie a profesionálny rast, a  aby boli schopní tieto kompetencie ďalej rozvíjať a aktualizovať po celý život v rámci celoživotného vzdelávania.

 

Dôvody, prečo študovať na našom gymnáziu:

 • Kurikulum školy – takmer 70 ročná tradícia školy a viac 7000 tisíc absolventov školy.
 • Úplná kvalifikovanosť učiteľov, stabilizácia pedagogického zboru.
 • Voľba predmetov v 3. a 4. ročníku podľa potrieb štúdia na vysokých školách.
 • Integrácia informačno-komunikačných technológií, počítačová gramotnosť učiteľov a žiakov.
 • Práca na projektoch (vlastné projekty, Infovek, E-maturita, Eurofondy, Sokrates, Comenius).
 • Možnosť získania Sprachdiplomu z nemeckého jazyka.
 • Vysoké percento úspešnosti prijatia a štúdia na vysokých školách.
 • Schopnosť získať sponzorov pre rozvoj školy.
 • Aktivity žiakov - úspechy na súťažiach, imatrikulácia, rozlúčka so štvrtákmi, gymnaziálny ples, divadelné a filmové predstavenia, exkurzie, výlety, lyžiarsky kurz, školský časopis.
 • Škola rodinného typu (študujú tu deti bývalých absolventov).
 • Úroveň vystupovania žiakov na verejnosti.
 • Dostupnosť školy, typická školská budova, záujem o školu detí aj z iných okresov.
 • Škola organizuje regionálne kolá rôznych školských súťaží.