PREČO  PRÁVE  GCD? Lebo spoločne vytvárame komunitu:

 •  ponúkame nielen kvalitné vzdelávanie, ale aj hodnotovo a prosociálne zamerané aktivity,
 •  záleží nám na rozvoji každého z Vás: sebarozvoj a rozvoj softskills sú súčasťou vzdelávania na GCD,
 • ponúkame veľmi veľa možností na sebarealizáciu –  predmetové súťaže a olympiády, dobrovoľníctvo,  DofE, tvorbu a organizovanie aktivít pre školu aj pre partnerské organizácie (nemocnice, komunitné centrum, škôlky, školy...), krúžky...
 • naša školská psychologička ponúka podporu pri osobnostnom rozvoji, pri tom, ako sa efektívne učiť, pri tvorbe pozitívnej klímy v triede...,
 • vzťahy učitelia - žiaci sú postavené na partnerstve a na vzájomnom rešpekte...

NAŠE TOP:

 • výborné študijné výsledky a maturitné výsledky žiakov, pridaná hodnota vo vzdelávaní SJL je dlhodobo na nad úrovňou očakávania,
 • prepracovaný systém seminárov a prípravy na maturitu, vysoká úspešnosť prijatia  na vysoké školy,
 • otvorená klíma školy a výborné vzťahy  žiaci – učitelia,
 • experimentujeme a bádame, diskutujeme, hľadáme vzťahy a súvislosti, tvoríme individuálne aj tímové projekty,   
 • máme premyslený rozvoj mäkkých zručností, vytrvalosti a samostatnosti našich žiakov,
 • v 3. ročníku sú na výber zaujímavé semináre, ktorých náplň spoluvytvárajú aj sami žiaci,
 • výborná vybavenosť  odborných učební a laboratórií,
 • kvalitné doplnkové vzdelávacie aktivity s partnermi školy – SAV, UPJŠ Košice, PU Prešov,
 • veľa príležitostí súťažiť, učiť sa tvoriť a organizovať aktivity, prezentovať sa, pracovať v tíme,
 • medzinárodné úspechy: USA, Čína, Írsko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Ruská federácia,
 • sme bronzoví, strieborní, zlatí aj diamantoví Dofáci a aktívni dobrovoľníci...

ŠTÚDIUM  u  NÁS

ZMENA - pre všetkých žiakov ponúkame Všeobecný modul.  Predstavuje vyvážený vzdelávací program a je univerzálnou prípravou na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania. Zároveň aj naďalej ponúkame možnosť rozšíriť svoje štúdium, a to formou voliteľných predmetov bez ohľadu na to, do ktorej triedy žiaci chodia:

Chémia a biológia -  pre budúcich medikov, farmaceutov, prírodovedcov:

 • laboratórne cvičenia  praktická chémia,
 • nový: kombinovaný seminár z biológie a chémie v 3. ročníku,

Informatika – pre budúcich programátorov, IT-čkárov, ekonómov a všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoju digitálnu gramotnosť:

 • praktická informatika na intenzívne zlepšovanie digitálnych zručností, 
 • seminár  z informatiky v 3. ročníku.

Finančná gramotnosť a občianska náuka – pre budúcich ekonómov, manažérov a lídrov spoločností:

 • manažment v praxi -   cvičná firma a rozvoj organizačných a manažérskych zručností, 
 • spoločenskovedný seminár v 3. ročníku na projekty, diskusie, tímové aktivity.

Telesná a športová výchova – predovšetkým pre aktívnych športovcov, ktorí chcú trénovať v mestských športových kluboch a zároveň chcú dostať kvalitné vzdelanie.

 • športová príprava s profesionálnym trénerom.  

Reprezentanti a športovci pôsobiaci v športových kluboch v zahraničí, majú individuálny študijný plán.

Štvorročné Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou (GCD) v tomto roku oslavuje  70-tku. Náš čestný názov Cyrila Daxnera je meno a osobnosť vranovského demokrata, bojovníka proti totalitnému fašistickému režimu a človeka so silným zmyslom pre spravodlivosť a etiku –  všetky tieto hodnoty tvoria základ hodnotového profilu Gymnázia Cyrila Daxnera:

zdravie               čestnosť

priateľstvo – vzťahy - altruizmus

láska              sebaúcta

          moja rodina         

       šťastie                sebarealizácia  

  vnútorná harmónia

           rešpekt          zodpovednosť

       šetrnosť k životnému prostrediu a klimatická rovnováha...