Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou (GCD Vranov) je štvorročné gymnázium založené v roku 1952. Nesieme meno vranovského demokrata, bojovníka proti totalitnému fašistickému režimu a človeka so silným zmyslom pre spravodlivosť a etiku–  všetky tieto hodnoty tvoria základ etického profilu Gymnázia Cyrila Daxnera.

Sme tu pre budúcich vysokoškolákov a poskytujeme úplné stredné všeobecné vzdelanie s možnosťou vybrať si vzdelávanie v moduloch s rozšíreným vyučovaním vybraných predmetov. V okrese Vranov nad Topľou tvoríme hlavné zázemie pre kvalitnú prípravu žiakov na vysokoškolské štúdium.

NAŠE TOP:

 • výborné študijné výsledky a maturitné výsledky žiakov,
 • vysoká úspešnosť prijatia  na vysoké školy,
 • medzinárodné úspechy: USA, Čína, Írsko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Ruská federácia,
 • otvorená klíma školy a výborné vzťahy  žiaci – učitelia,
 • učitelia - profesionáli, nadšení pre svoj predmet a pre prácu s mladými ľuďmi,
 • bádateľsky orientované vyučovanie prírodovedných predmetov,
 • diskurzívne orientované vyučovanie spoločenskovedných predmetov a rozvoj kritického myslenia,
 • výber seminárov v 3 a vo 4. ročníku,
 • kvalitné doplnkové vzdelávacie aktivity s partnermi školy – SAV, PF UPJŠ Košice, PU Prešov a i.,
 • výborná vybavenosť  odborných učební a laboratórií,
 • veľa príležitostí súťažiť, robiť zaujímavé projekty,
 • aktívna žiacka školská rada a organizačné príležitosti pre žiakov.

 

Vzdelávacie moduly GCD Vranov

V každom module:
- výber z 3 cudzích jazykov – ANJ, NEJ. RUJ,
- výber seminárov v 3 a vo 4. ročníku,
- výučba v maturitnom ročníku  založená na voliteľných  seminároch a cvičeniach.  
 

1. Modul s rozšíreným vyučovaním biológie a chémie

 Je určený  predovšetkým budúcim lekárom, lekárnikom, chemikom,  biológom, ekológom a podporuje štúdium prírodných vied.

 • obsahuje  predmet  Praktická chémia – pravidelné laboratórne cvičenia v CHELABe v rozsahu 5 hodín týždenne/3 roky, rozviniete si v ňom svoje tvorivé a logické myslenie, samostatné riešenie  problémov a praktické zručnosti v laboratóriách,
 • CHELAB je vybavený  množstvom elektronických meracích prístrojov Vernier, novým digestorom, muflovou pecou, sušičkou, digitálnymi váhami, spektrofotometrom...,
 • V BIOLABe  budete pracovať s  modernými žiackymi  mikroskopmi s integrovaným snímacím čipom s pripojením na notebook, spirometrom, meracími senzormi, ktoré umožňujú počítačom podporované merania a experimenty...,
 • obsahuje hodiny navyše a seminár v 3. ročníku Praktická biológia -  laboratórne cvičenia v BIOLABe.

Priemerne 27% absolventov GCD Vranov študuje odbory spojené s BIO-CHE.

 

2. Modul s rozšíreným vyučovaním informatiky a fyziky a matematiky

 Je určený predovšetkým záujemcom o informatické a technické odbory.

 • nosnou časťou informatiky je riešenie problémov pomocou počítača a algoritmické riešenia, tvorba 3D modelov, fungovanie počítačovej siete, vytváranie programov pre mobilné telefóny, naučíte sa tiež programovať vo vyšších programovacích jazykoch...,
 • obsahuje voliteľný seminár z informatiky v 3. ročníku,
 • v rámci fyziky obsahuje predmet Praktická fyzika – laboratórne cvičenia vo FYZLABe a voliteľný seminár z fyziky  v 3. ročníku,
 • ScienceLAB a FYZLAB sú vybavené rôznymi elektronickými senzormi, sondami systémov  Vernier a Coach,
 • 2  počítačové učebne sú vybavené  novým vzdelávacím PC systémom, máme učebňu robotiky, 3D tlačiareň...
 • veľmi aktívny a veľmi úspešný krúžok AMAVET KLUB 964 ponúka účasť na informatických a fyzikálnych súťažiach (boli sme úspešní aj vo svetových finále).

Priemerne 28% absolventov GCD Vranov študuje vysokoškolské odbory informatického a technického zamerania.

 

3. Všeobecný modul – bez zamerania

Predstavuje vyvážený vzdelávací program a je univerzálnou prípravou na vysokoškolské štúdium. Odporúčame ho všetkým, ktorí o svojom povolaní ešte nemajú konkrétnu predstavu a potrebujú objaviť svoje silné stránky. Je vhodný pre budúcich ekonómov, učiteľov, právnikov, psychológov a záujemcov o spoločenské vedy.
Zahŕňa okrem iného aj aktivity projektu Erasmus + a cvičnú firmu pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať svoje organizačné schopnosti. Všetky učebne  školy sú vybavené interaktívne.

 

PRÍLEŽITOSTI

 • U nás sa môžeš zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a pracovať na dosahovaní svojich osobných cieľov, ktoré si sám stanovíš, a tak môžeš dosiahnuť jednu z troch úrovní DOfE. Keď budeš chcieť, rovesníci Ťa veľa naučia. A naši žiaci sú úspešní - boli už bronzoví,  strieborní aj zlatí. 
 • Máme Klub mladých dobrovoľníkov Fénix  a veľa vlastných dobrovoľníckych aktivít, okrem toho bohatú ponuku krúžkov, pre voľný čas máme klubovňu  so spoločenskými hrami, s futbalovým stolom, s knižnicou a (nielen) pre športovcov sú pripravené telocvične a spiningové pohybové štúdio.
 • Náš Amavet klub tvorí jednu veľkú rodinu s Amavet Slovensko - Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ktorá mladým ľuďom umožňuje rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent. U nás sa venujeme robotike, IoT a prírodným vedám.
 • Sme ambasádorskou školou Európskeho parlamentu.
 • Vydávame školský časopis Gymsurfer.
 • Máme klubovňu s knižnicou, vlastnú školskú jedáleň a bufet.
 • V nekovidovej dobe každoročne organizujeme ples, imatrikulačný večierok, lyžiarsky, turistický, branecký kurz, exkurzie po Slovensku aj do zahraničia...

 

PROJEKTY

Všetky choroby začínajú v tráviacom trakte -   projekt Erasmus+, aktuálne  s témou  pre anglický jazyk a biológiu s partnermi Poľsko, Grécko, Litva, Taliansko, Turecko.

Projekt IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie - sme tzv. labákovou školou – získali sme vybavenie pre náš SCIENCELAB, overujeme a implementujeme novátorské vzdelávacie metódy a materiály do vyučovania prírodovedných predmetov.

Inovatívne vyučovanie na GCD – cvičná firma  a rozvoj finančnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti pomocou extra hodín  v prírodovedných predmetoch, množstvo krúžkov.

 

Naše GCD je postavené  na štyroch pilieroch: 
učiť sa poznávať, učiť sa múdro konať, učiť sa žiť spoločne a učiť sa byť zodpovedným.

To všetko robíme pre vás -  aby ste boli čo najlepšie pripravení pre život.