Spojená škola bl. biskupa Gojdiča je právny subjekt, ktorého zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Má dve organizačné zložky: Cirkevná základná škola s materskou školou bl. biskupa Gojdiča a Gymnázium bl. biskupa Gojdiča. Súčasťou školy je aj školský klub detí a centrum voľného času. Patrónom školy je Pavol Peter Gojdič.

Gymnázium bl. biskupa Gojdiča  je cirkevné gymnázium a svoju históriu pod názvom Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča začalo písať v školskom roku 2004/2005. Nachádza sa v tichom prostredí na sídlisku Sekčov. Naši žiaci sú všestranne nadaní a talentovaní. V každej triede nášho gymnázia sa nájdu žiaci s rôznymi predpokladmi na učenie, odlišnými záujmami a postojmi, žiaci, ktorí sú viac či menej úspešní v oblastiach školského vzdelania. Nadanie a talent sa snažíme u všetkých žiakov najskôr odhaliť a následne primerane rozvíjať. Mnoho talentovaných žiakov navštevuje rôzne krúžky v našom centre voľného času, kde sa zdokonaľujú v tom, v čom sú výnimoční a čo ich zaujíma. Svoje schopnosti a vedomosti či často prehlbujú a zdokonaľujú samoštúdiom ako aj účasťou na rôznych predmetových olympiádach, spoločenských, kultúrnych, umeleckých a športových súťažiach. Využívajú bohatú ponuku mimoškolskej činnosti a sú úspešní na okresných, krajských ba i celoslovenských súťažiach.

Škola poskytuje kvalitné všeobecné vzdelanie a zapája sa do rôznych projektov na rozvoj talentu, dobrovoľníctva a športu „Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu“, kde ašpirujeme už držiteľov zlatej medaily a sme lídrami v počte zapojených žiakov v regióne. Potenciál pri medzinárodných projektoch je Erasmus +, priorita našej školy. Mobilita žiakov a učiteľov je veľmi úspešná, medzinárodná spolupráca medzi školami, zahraničné pobyty, spoznávanie nových krajín a kultúr,  komunikácia žiakov v cudzom jazyku sú veľkým prínosom pre školu. Environmentálne projekty, aktivity prispievajú na rozvoj vzťahu k matke prírody. Taktiež účasť žiakov na rôznych besedách ich učí ako si vážiť samých seba, druhých ľudí a brániť sa pred negatívnymi javmi s ktorými sa dnešná mládež môže stretnúť v škole i v bežnom živote. Žiaci všetko okolo seba vnímajú a prosieva to k ich všeobecnému rozvoju osobnosti.

Naša škola je dobrou alternatívou pre žiakov, hľadajúcich popri kvalitnom vzdelávaní aj bezpečné, tvorivé, inšpiratívne prostredie, formujúce všestranne rozvinutú osobnosť moderného mladého človeka, duchovne vedeného na základe princípov kresťanskej viery.

NAŠE TOP

 • plno organizovaná škola MŠ, ZŠ, Gymnázium a ŠKD
 • kvalifikovaný, odborný a zodpovedný pedagogický zbor
 • priaznivá klíma v škole a dobré vzťahy v kolektíve
 • duchovný správca školy
 • rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov
 • výber zo štyroch cudzích jazykov (ANJ, NEJ, ŠPJ, RUJ), zahraničný lektor
 •  široká ponuka voliteľných predmetov v 3. - 4. ročníku 
 • medzinárodné projekty Erasmus+, DofE 
 • tvorivé podmienky pre zapojenie do súťaží a olympiád
 • organizovanie spoločenských a športových podujatí
 • zahraničné exkurzie, výlety a študijné pobyty
 • spolupráca školy s vysokými školami – cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove
 • vysoká úspešnosť prijatia na VŠ v SR aj v zahraničí
 • Wi-Fi pripojenie a balík Office 365 pre každého žiaka
 • medzinárodná spolupráca školy
 • aktívny školský parlament
 • dobrovoľnícke a duchovné aktivity
 • možnosť integrácie žiakov so ŠVVP
 • dobrá poloha školy uprostred veľkého sídliska
 • MHD priamo pred budovou
 • elokované pracovisko ZUŠ
 • CVČ - bohatá mimoškolská činnosť