Štúdium v našej škole je päťročné, vzdelávanie v ňom zabezpečujú slovenskí i zahraniční učitelia rešpektujúc medzinárodné dohody aj Štátny vzdelávací program.

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu – študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne. Na konci školského roka koná záverečnú skúšku z tohto jazyka a jej úspešné zvládnutie znamená, že ovláda francúzsky alebo španielsky jazyk na takej úrovni, že môže v ňom študovať vybraté predmety. Od prvého ročníka sa študenti učia aj anglický jazyk V druhom až piatom ročníku sa predmety matematika, fyzika, biológia a chémia vyučujú bilingválne alebo v jazyku sekcie. Študenti tak ovládajú terminológiu predmetu v slovenskom jazyku a vo francúzskom alebo španielskom jazyku a  nemajú problémy pripraviť sa na prijímacie skúšky na slovenské i zahraničné vysoké školy. V piatom ročníku učíme dejepis a vybrané voliteľné predmety v jazyku sekcie s cieľom získať ešte dokonalejšie jazykové zručnosti a profilovať sa podľa záumu a zamerania ďalšieho štúdia.

Absolventi školy ovládajú francúzsky alebo španielsky jazyk na úrovni C1 a anglický jazyk na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca pre jazyky a po absolvovaní maturitnej skúšky z prírodovedného predmetu v jazyku sekcie môžu získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške. Absolvent nadobúda kľúčové kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, dosahuje vysokú úroveň komunikačných a prezentačných schopností, je samostatný a flexibilný.