O škole

Naša škola ponúka vyučovanie v moderne vybavených odborných učebniach a laboratóriách s cieľom kvalitného a zážitkového učenia. Pripravujeme našich študentov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Vyučujeme cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský, francúzsky. Kladieme dôraz na individuálny prístup a vytvárame pozitívnu klímu na vyučovaní. Od 3. ročníka ponúkame širokú škálu voliteľných predmetov. Študenti majú možnosť zapájať sa do medzinárodných projektov, súťaží a pestrých mimoškolských aktivít.

4-ročné gymnázium 

 • určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ
 • trieda s rozšíreným vyučovaním informatiky
 • trieda so všeobecným zameraním s posilnenou výučbou jazykov a prírodovedných predmetov

8-ročné gymnázium 

 • určené pre absolventov 5. ročníka ZŠ
 • posilnená výučba jazykov a prírodovedných predmetov a informatiky

Naše top:

 • projekty (Zelená škola, ERASMUS+, JA Slovensko, IT Akadémia)
 • moderné prírodovedné laboratóriá, učebňa robotiky
 • exkurzie na Slovensku aj v zahraničí (CERN, Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko, Poľsko)
 • certifikát ECDL
 • DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
 • aktívna žiacka školská rada

Výhody:

 • výučba 5 cudzích jazykov
 • školská jedáleň
 • 2 telocvične
 • športový areál
 • kurz spoločenského tanca
 • školský časopis Gymkáč

Krúžky:

 • geocaching
 • praktická psychológia
 • robotika
 • programovanie v Pythone
 • debatný klub
 • aplikovaná ekonómia
 • športové
 • predmetové olympiády
 • španielčina

Všetky ďalšie informácie o našej škole a o podmienkach prijatia nájdete na www.gab.sk