Gymnázium A. Kmeťa je stredná všeobecno-vzdelávacia škola, ktorá sa nachádza v historickom banskom meste Banská Štiavnica a má skôr vidiecky charakter. Približne polovicu jej študentov tvoria žiaci, dochádzajúci z okolitých obcí a miest,  vzdialených od 10 až 50 km. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu a dobré meno školy nie sú výnimkou ani študenti zo vzdialenejších regiónov Slovenska. Tieto skutočnosti zakladajú dôležité východiská pri formovaní a profilácii školy, hlavnou úlohou ktorej je vybaviť študentom čo najflexibilnejšími kompetenciami a zručnosťami tak, aby sme v žiadnom smere nelimitovali ich výber ďalšieho vysokoškolského štúdia, aby sme ich dostatočne pripravili na vzdelávanie sa v akomkoľvek odbore.

Počet tried v oboch formách štúdia je v súčasnosti 16.

Nadaným žiakom sa venuje dostatočná individuálna pozornosť a starostlivosť, o čom svedčia aj výsledky našich študentov v rôznych predmetových olympiádach, či súťažiach.

01.júna 1999 Gymnázium Andreja Kmeťa na základe predloženého projektu rozvoja a smerovania získalo titul Škola UNESCO. Týmto sa škola zaradila do medzinárodnej siete edukačných zariadení smerujúcich vzdelávací proces k medzinárodnému porozumeniu a spolupráci. Rozvíjajúc princípy UNESCO je školou otvorenou, formujúcou mladú generáciu v duchu tolerancie, humanizmu a demokratických princípov.

V súčasnosti je škola zapojená do viacerých projektov na rozvoj a skvalitňovanie výučby hlavne pri použití IKT finančne podporovaných EÚ( Modernizácia vyučovania na stredných školách, Tvorba školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT, Škola budúcnosti, Fit učiteľa).