Sme škola, ktorá pripravuje žiakov na život, nie o život.

Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine je všeobecnovzdelávacia vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Kladie dôraz hlavne na štúdium cudzích jazykov ,čo deklaruje aj svojím zameraním. Žiaci si majú možnosť zvoliť zo 4 svetových jazykov ( ANJ, FRJ, NEJ, RUJ). Prvým cudzím jazykom, teda jazykom, v ktorého štúdiu  po príchode zo základnej školy a väčšinou aj maturujú na úrovni B2 je  ANJ.

            Nezabúdame ani na počítačovú a finančnú gramotnosť.  Študenti majú v 4.ročníku  zavedený predmet Viac ako peniaze , v rámci ktorého dokonale zvládnu informácie  z oblasti finančnej gramotnosti.

            V školskom vzdelávacom programe sme zaviedli nové predmety . Pre študentov 2.ročníka – Environmentálnu výchovu.  V rámci tohto predmetu žiaci spoznajú ekosystémy v okolí mesta a  venujú sa teoretickým aj praktickým témam ochrany   životného prostredia. Veľmi sa tešia na realizáciu projektu z nórskych fondov v rámci, ktorého budú skrášľovať okolie školy . Tiež sa podporí separácia odpadov v školskom prostredí.

            Pre študentov 3, ročníka pribudli dva nové predmety . V rámci Administratívy a korešpondencie si osvoja techniku písania na PC, základné zručnosti v úprave textov a formálne požiadavky úradnej korešpondencie. Všetky zručnosti využijú pri vysokoškolskom štúdiu aj v praktickom živote.

             V tomto školskom roku sme zaviedli  pre študentov 3. ročníka Aplikovanú ekonómiu. Je to predmet postavený na praktických aktivitách spojených so založením a vedením študentskej firmy, ktorá simuluje podnikateľskú  realitu.

            Naši žiaci dosahujú výborné výsledky v rôznych súťažiach ako sú   predmetové olympiády, športové súťaže, umelecké.