Na našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

Štvorročné gymnaziálne štúdium je určené pre žiakov, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ. V priebehu svojho štúdia na škole žiak získa úplné všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Predmetom našej činnosti je poskytovanie prípravy na štúdium na VŠ alebo na prácu v rôznych oblastiach spoločenskej praxe, kde sa môže uplatniť absolvent so všeobecným vzdelaním.

V posledných dvoch ročníkoch si žiaci vyberajú voliteľné predmety.

Osemročné gymnaziálne štúdium je určené pre nadaných žiakov, ktorí ukončili 5.ročník ZŠ. V priebehu nižšieho stupňa vzdelávania sú vytvárané predpoklady pre postupné získavanie vysokej úrovne všeobecných vedomostí a primeranej miery schopností žiaka. 

Bilingválne štúdium je päťročné, určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Vyučovanie je v slovenskom a anglickom jazyku. V školskom roku 2019/2020 sme otvorili brány našej školy pre prvých študentov anglického bilingválneho štúdia. Ide o 5-ročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Štúdium anglického jazyka končí maturitnou skúškou na úrovni C1. Učebný plán štúdia je zameraný na spoločenskovedné predmety - dejepis, anglofónna literatúra, ekonomika a prírodovedný predmet biológia.