Gymnázium, Komenského 13, Lipany

Úspešná škola s tradíciou (65 rokov), ktorá podľa hodnotenia INEKO patrí medzi
5 najlepších gymnázií v Prešovskom kraji.
Vychovala veľa lekárov, farmaceutov, inžinierov, učiteľov, ekonómov ...

Je cvičnou školou pre univerzity a zároveň  školou, ktorú navštevovali a navštevujú celé rodiny hornej Torysy.
V rámci svojho vzdelávacieho programu ponúka posilnenie vyučovania cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský, španielsky), ako aj prírodovedných predmetov a možnosť výberu rozširujúcich predmetov:

 • podnikanie v cestovnom ruchu/ekológia v 2. ročníku, 
 • aplikovaná ekonómia/regionálna výchova/prvá  pomoc/výchova k manželstvu a rodičovstvu v 3. ročníku, 
 • konverzácie v cudzom jazyku podľa výberu v 3. a 4. ročníku, 
 • cvičenia z prírodovedných predmetov a semináre zo spoločenskovedných predmetov podľa výberu.

Charakterizuje ju bohatá mimoškolská činnosť, v meste a regióne má významný spoločenský status. V tíme skúsených učiteľov sú aj držitelia medzinárodných ocenení (Európska komisia, Ruská federácia) a učitelia prijatí britskou kráľovnou vďaka realizovaným ekologickým aktivitám.

Vyučovanie prebieha v zmodernizovaných priestoroch školy - 2 budovy, školská jedáleň,  2 posilňovne, spoločenská miestnosť, 5 odborných učební, 2 multimediálne učebne, školská knižnica.

Významné úspechy školy:

 • 1. miesto na MS SR vo florbale dievčat stredných škôl a 3. miesto na MS SR o florbale chlapcov (2018), ako aj  3. miesto z MS SR vo volejbale dievčat stredných škôl (2009),
 • víťaz celoštátneho kola SOČ v informatike (2019),
 • popredné umiestnenia v astronomickej súťaži Čo vieš o hviezdach v celoštátnom kole,
 • viacnásobný víťaz projektu Supertrieda,
 • víťaz celoštátneho kola Ruské slovo v skupinovom speve (2019),
 • výrazné úspechy v literárnych súťažiach, ako aj v rôznych olympiádach.

Tradície školy:

 • činnosť študentskej firmy v rámci programu JA Slovensko
 • kultúrne, spoločenské a športové podujatia
 • vystúpenia študentského divadielka ŠUM a SLOVO
 • Deň otvorených dverí
 • Deň finančnej gramotnosti
 • Deň prírodovedcov
 • Deň boja proti drogám
 • 12 ročníkov prehliadky ročníkových prác
 • Katarínsky ples, Valentínsky ples, Absolventský ples
 • Deň ľudovej kultúry – prehliadka umeleckých telies regiónu hornej Torysy
 • školský časopis VZLET
 • Supertrieda – projekt pre vyučovanie umeleckej výchovy vyhlásený MŠVVaŠ
 • stužkové slávnosti
 • turistické výlety, kurzy plavecký a lyžiarsky výcvik
 • exkurzie: Praha, Krakov, Viedeň, Bratislava, Osvienčim, Terezín, Sereď
 • približne 25 záujmových krúžkov (športové zameranie, tvorivé zameranie, vedomostné zameranie)