Evanjelické kolegiálne gymnázium ako súčasť Evanjelického kolégia, ktoré bolo založené v roku 1667  sídli v súčasnosti v budove Nového kolégia, postavenej v roku 1911. 

Naša škola umožňuje všetkým študentom získať kvalitné  vzdelanie a zručnosti  vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch s možnosťou ich prehĺbenia vo voliteľných predmetoch. Zabezpečujeme odbornú  prípravu a komunikatívnosť žiakov v cudzích jazykoch s dôrazom na získanie certifikátu DSD II. stupňa  z nemeckého jazyka . 
Naším cieľom je pripraviť do života tvorivých absolventov, zvládajúcich štúdium na vysokých školách nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.
Preto výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy a v budúcnosti sa uplatniť sa na trhu práce.

Okrem štúdia zabezpečuje škola aj veľa mimoškolských aktivít, študenti zažijú množstvo veselých chvíľ v spoločnosti svojich rovesníkov na víkendových pobytoch, na noci v škole, výletoch či exkurziách.