Evanjelické gymnázium Tisovec – škola, ktorá ponúka:

 • dôkladnú prípravu pre Vaše deti na  prácu a štúdium doma aj v zahraničí,
 • angličtinu ako študijný a pracovný jazyk,
 • každodenný kontakt s americkými lektormi, ktorý posilňuje jazykové zručnosti v angličtine,
 • rešpektujeme učebné štýly našich žiakov a podporujeme ich v individuálnom smerovaní,
 • rozvíjame vedomosti a zručnosti v oblasti informačných technológií a internetu vecí,
 • realizujeme program Akadémia veľkých diel,
 • program DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Rozvíjame kľúčové kompetencie pre 21.storočie, ktoré uvádzajú aj odborníci na prácu a ľudské zdroje:

KRITICKÉ MYSLENIE 

 • v 1.ročníku ako samostatný predmet,
 • podpora kritického myslenia vo všetkých vyučovacích predmetoch,

SPOLUPRÁCA 

 • v rámci práce na projektoch, pri aktivitách počas workshopových  týždňov aj na vyučovaní vedieme žiakov k spolupráci pri  dosahovaní cieľov,

KREATIVITA 

 • vytvárame priestor pre realizáciu návrhov žiakov pri riešení úloh, navrhovaní postupov a podporujeme ich kreatívnosť v prezentovaní  prác,

KOMUNIKÁCIA 

 • vedieme žiakov k otvorenej, dôstojnej a slušnej komunikácii, ktorá rešpektuje osobnosť každého človeka,
 • žiaci, rodičia, učitelia aj zamestnanci školy spolupracujú a komunikujú na úrovni partnera s partnerom

HODNOTY 

 • snažíme sa žiakom vštepovať hodnoty ako čestnosť, láska, sloboda, rešpekt, sebaovládanie, pomoc druhým či schopnosť odpustiť.

                     Staviame na základných kresťanských hodnotách.

HODNOTY SÚ PRE NÁS ROVNAKO VÝZNAMNÉ AKO VEDOMOSTI a ZRUČNOSTI.