Čomu sa venujeme

 • možnosť kombinovania povinne a nepovinne voliteľných predmetov a postupná špecializácia štúdia,
 • zoznam predmetov rozšírený o predmety aplikovaná ekonómia, sieťové technológie, akademická debata, finančná gramotnosť, informatika v prírodných vedách,
 • zvýšená hodinová dotácia výuky cudzích jazykov,
 • možnosť získať certifikát z nemeckého jazyka Deutsches Sprachdiplom úroveň DSD I a DSD II,
 • možnosť získať certifikát v rámci sieťového programu Cisco Networking Academy,
 • možnosť získať štátnu odbornú jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1,
 • spolupráca so Slovenskou debatnou asociáciou a Menzou Slovensko,
 • každý predmet má zriadenú a príslušne pomôckami vybavenú učebňu alebo laboratórium,
 • každoročná škola v prírode pre prímu a sekundu, lyžiarsky výcvik pre terciu, kvintu a prvé ročníky,
 • teambuildingové sústredenie pre 1. a 2. ročník bilingválneho zamerania,
 • zahraničné výmenné pobyty a tematické exkurzie, 
 • aktívny Školský parlament, ktorý samostatne alebo v spolupráci s Krajským stredoškolským parlamenton okrem iného organizuje rôzne mimoškolské alebo dobročinné podujatia,
 • spolupráca s internátmi v blízkom okolí - možnosť ubytovania mimo košických žiakov,
 • veľmi dobrá klíma na škole,
 • podpora dobrovoľníckej činnosti,
 • 47-ročná tradícia (Kováčska 30 a Trebišovská 12),
 • prirodzená hrdosť vo vzťahu ku škole a k značke GT12,
 • zapájanie sa do viacerých projektov, napr.:

Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Gymnázia, Trebišovská 12,  Košice, cieľom ktorého je zvýšiť kvalitu vzdelávania s dôrazom na rozvoj čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti, vo vzťahu k tomu zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania.

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, cieľom ktorého je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Sme miestnym centrom DofE  - The Duke of Edinburgh´s International Award (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). Účastníci tohto programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú výzvou pre ich osobný rozvoj v štyroch kľúčových oblastiach - rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia - s dôrazom na nesúťaživosť, pravidelnosť a systematickosť. Za svoje úsilie získajú certifikát, ktorý im otvára brány na VŠ i u zamestnávateľov.

Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť , cieľom ktorého je podporiť ekonomické a podnikateľské myslenie, poskytnúť nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických skúsenosti z podnikania, keďže žiaci simulujú riadenie a chod akciovej spoločnosti.

Úspechy študentských JA firiem:

JA firma GLORY – postup na Medzinárodný festival študentských firiem v Rige s výrobkom HerbaFit Gum 2016

JA firma ALA RASI – absolútny víťaz TOP Finále Slovensko, top 10 na európskej súťaži Company of the Year 2018 v Srbsku s výrobkom Safe Step 2018.

JA firma INVICTA – Veľtrh podnikateľských talentov - víťazstvo v kategórii SAP Produkt pre 21. storočie, TOP Finále JA Firiem s výrobkom LogoR 2019.

JA firma COGITO – Veľtrh podnikateľských talentov - umiestnenia v kategóriách – Accace výročná správa (1. miesto), IBM spoločensky zodpovedná š.f. (2. miesto), Kyndryl Female Leadership (3. miesto).

Školský prevenčný projekt - PEER pyramída - rovesníci v prevencii - v roku 2019 podporený grantom MŠVVaŠ SR Zdravie a bezpečnosť v školách. Každý rok vybraná skupinka žiakov absolvuje Rovesnícky program prevencie užívania drog organizovaný Filia, n. o. V spolupráci so Súkromným CVČ Filia a Súkromným CPPPaP, Medická 2 v Ke sú realizované odborné workshopy a besedy s externými lektormi zamerané na medicínsku, sociálno-psychologickú a trestno-právnu oblasť prevencie závislostí a rizikového správania sa. Vyškolení žiaci sa zaradia do školskej Rovesníckej skupiny Gt12 a organizujú doobedňajšie prevenčné stretnutia v Súkromnom CVČ Filia pre svojich spolužiakov - rovesníkov.

Škola, ktorá mení svet - v spolupráci s IPAO (Inštitút pre aktívne občianstvo) škola získala certifikát a stala sa súčasťou siete škôl, ktoré svojím prístupom vedú žiakov k informovanej a aktívnej zodpovednosti za svet okolo seba, zapájajú ich do tvorby príjemného, inkluzívneho a komunitného prostredia a zážitkovo ich vzdelávajú v témach občianskych kompetencií, zdravej tolerancie voči inakosti a kritického myslenia.

Educate Slovakia - projekt zameraný na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu ich líderských schopností prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho programu organizovaného študentskou organizáciou AIESEC za účasti zahraničných dobrovoľníkov z celého sveta.

Celoslovenský projekt - Záložka do knihy spája slovenské školy a Česko-slovenský projekt  - Záložka, ktorá spája školy, cieľom ktorých je nadviazanie kontaktov a vzájomnej spolupráce medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a resp. medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou.

Projekt outdoorovej výučby - Školy v "oute".Cieľom projektu je začleniť výučbu vonku do každodenného procesu vzdelávania, posilniť vďaka nej komplexnosť získaných vedomostí a ich medzipredmetové prepojenie, ale aj rozvoj mäkkých zručností u žiakov.

Projekt Zmudri do škôl. Projekt prináša oživenie vyučovania zábavnou formou a jazykom, ktorý je žiakom blízky, nielen poučky, ale aj diskusie o daných témach a reálne príklady z praxe.