Ako jediná katolícka škola v okrese Vranov nad Topľou  poskytuje vzdelávanie na predškolskej, primárnej a sekundárnej úrovni, ktorá zahŕňa dva študijné programy tvorené osemročnou formou gymnázia určeného pre študentov vo veku od 11 rokov a štvorročný program gymnázia pre študentov vo veku od 15 rokov.

Na škole sa snažíme zabezpečiť kvalitnú výučbu informatiky a cudzích jazykov od prvého ročníka osemročnej formy a štvorročnej formy so zameraním na rozvoj IKT a komunikačných schopností žiakov. Paralelne budujeme u žiakov emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie. Uplatňujeme individuálny prístup k žiakom i kolektívne spolucítenie. Našim cieľom je zodpovedný občan a statočný kresťan.

Študijné programy okrem formálneho vyučovanie poskytujú študentom možnosť navštevovať školské kluby, kde môžu nielen relaxovať, ale taktiež rozvíjať svoj talent a nadanie.

Medzi TOP atribúty našej školy možno jednoznačne zaradiť:
-    vysoká úspešnosť absolventov v prijatí na VŠ
-    možnosť absolvovať zahraničné pobyty v rámci programov Erasmus+ a Euroscola
-    moderne vybavená škola IKT technológiami
-    využívanie online nástrojov vo vyučovacom procese